Όροι χρήσης καρτών Prepaid

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

 

1.         ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού από την Τράπεζα ή τρίτους. «Έμπορος» σημαίνει το πρόσωπο που συμφωνεί να αποδέχεται την Κάρτα ως πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες. «Εργάσιμη Μέρα» είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός των τραπεζικών αργιών στην Κύπρο. Η «Κάρτα» σημαίνει την PREPAID VISA  που χορηγείται από τον εκδότη του και παρέχει στον Κάτοχο Κάρτας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις Συναλλαγές που προκαθορίζονται στους όρους βάσει των οποίων παρέχεται η Κάρτα και συμπεριλαμβάνει ανανέωση της  με άλλες κάρτες PREPAID VISA οι οποίες εκδίδονται από την Τράπεζα προς τον Κάτοχο Κάρτας, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ανέπαφων καρτών που μπορούν να φορεθούν και/ή συνδεθούν σε άλλη συσκευή. «Κάτοχος Κάρτας» σημαίνει το πρόσωπο προς το οποίο χορηγείται η Κάρτα κατόπιν αίτησης του και συμφωνεί να ευθύνεται για τις Συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της και περιλαμβάνει τους προσωπικούς αντιπροσώπους και τους κληρονόμους του. «Κέντρο Τραπεζικής Κάρτας» σημαίνει την υπηρεσία της Τράπεζας που εκδίδει και διαχειρίζεται Κάρτες από Κυρηνείας 97, 2113 Αγλαντζιά «Λογαριασμός Κάρτας ή Λογαριασμός» σημαίνει το/τους λογαριασμό/ους που διατηρούνται από την Τράπεζα σε σχέση με τις Συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της/των Κάρτας/ων. «Συναλλαγή» σημαίνει την (με εξουσιοδότηση του Κατόχου Κάρτας για χρέωση του Λογαριασμού Κάρτας) ανάληψη ή κατάθεση μετρητών και/ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση της Κάρτας ή του αριθμού της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. «ΡΙΝ» σημαίνει τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (Personal Identification Number) που γνωστοποιείται ή επιλέγεται από τον Κάτοχο Κάρτας. «Η Τράπεζα» σημαίνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ,(ΗΕ 165) εκ Στασίνου 51, 2002 Στρόβολος, τους διαδόχους και εκδοχείς της συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσώπων, φυσικών ή νομικών, που ενεργούν για λογαριασμό της. «Bank of Cyprus SMS Care» είναι η υπηρεσία που παρέχει η Τράπεζα Κύπρου στον Κάτοχο Κάρτας, για την αποστολή τελεφωνικών μηνυμάτων (SMS) από την Τράπεζα είτε με σκοπό την αποφυγή απάτης είτε για τις υπηρεσίες που ο Κάτοχος Κάρτας με σχετική αίτηση επιλέγει από καιρού εις καιρό και που μεταδίδεται μέσω του δικτύου όπως το διαδίκτυο, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο Κάτοχος Κάρτας καθορίζει κατά την υποβολή της αίτησης. «Χρόνος Λήξης Εργάσιμης Ημέρας ή Cut-off- Τime» είναι το χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Εργάσιμης Μέρας μετά το οποίο οποιαδήποτε Συναλλαγή που έχει ληφθεί σε σχέση με Λογαριασμό Κάρτας θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη και έχουν ως ακολούθως.

 • Για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών μέσω ΑΤΜ της Τράπεζας με αυτόματη καταμέτρησηη 17.30.
 • Για καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ χωρίς αυτόματη καταμέτρηση και Συναλλαγές εκτός του δικτύου της Τράπεζας θα είναι η 13.30.

2.         Η ΚΑΡΤΑ

(α) H Κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Κάτοχο και πάντοτε μέσα στα όρια του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού.

(β) Ως μέρος της διαδικασίας εξουσιοδότησης και προς αποφυγή κακής χρήσης της Κάρτας ή απάτης  η Τράπεζα έχει καθορισμένα ορισμένα εσωτερικά όρια ασφάλειας με ανώτατο ημερήσιο και/ή κατά Συναλλαγή ποσό και/ή ανώτατο αριθμό Συναλλαγών και δυνατό να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει συγκεκριμένη Συναλλαγή και να ζητήσει από τον Έμπορο περισσότερες πληροφορίες. Σε τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί από τον Κάτοχο να παρουσιάσει στοιχεία για επιβεβαίωση της ταυτότητας του. Τούτο δυνατό επίσης να γίνεται σποραδικά προς αποφυγή απάτης. Η Τράπεζα δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας σαν αποτέλεσμα της καθυστέρησης ή άρνησης εκτέλεσης της Συναλλαγής. Τα ανώτατα ημερήσια εσωτερικά όρια ασφάλειας και/ή κατά Συναλλαγή ποσό και/ή ο ανώτατος αριθμός Συναλλαγών που καθορίζονται είναι αρκετά ψηλά ώστε να καλύπτουν τις πλείστες Συναλλαγές των Κατόχων Καρτών. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας προτίθεται να προβεί σε Συναλλαγή για μεγάλο ποσό ή σε μεγάλο αριθμό Συναλλαγών θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες και να ενημερώσει ως προς το χρόνο και/ή το ποσό και νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο Λογαριασμό δυνατό να αυξηθούν/διαφοροποιηθούν τα εσωτερικά όρια.

 (γ) Η Κάρτα αποτελεί περιουσία της Τράπεζας. Ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να την παραδώσει στην Τράπεζα μόλις του ζητηθεί. Η Τράπεζα δύναται από καιρού εις καιρό να εκδίδει νέες Kάρτες διαφορετικού τύπου από αυτή που ο Κάτοχος Κάρτας έχει αιτηθεί, παράλληλα και /ή σε αντικατάσταση των υφιστάμενων. Η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ως αίτημα του Κατόχου της Κάρτας για την έκδοση Καρτών ως πιο πάνω. Αν αλλάξει ο τύπος της Κάρτας δυνατό να δοθεί στον Κάτοχο Κάρτας νέος αριθμός λογαριασμού. Αν η  αλλαγή ως η παρούσα παράγραφος είναι σε βάρος του Κατόχου Κάρτας η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί ως η παράγραφος 7 πιο κάτω χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

(δ) Ο Κάτοχος Κάρτας δικαιούται να την χρησιμοποιεί μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναγράφεται σ' αυτή.

(ε) Ο Κάτοχος θα ευθύνεται προς την Τράπεζα για όλες τις Συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της Κάρτας και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να εξοφλά όλες τις Συναλλαγές με χρέωση του Λογαριασμού της Κάρτας.

(στ) Στα πλαίσια καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών μας παρέχεται η υπηρεσία Ανέπαφων Πληρωμών (contactless) με στόχο την πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία πληρωμών. Κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, η Κάρτα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το τερματικό, χωρίς την ανάγκη πληκτρολόγησης κωδικού PIN ή υπογραφής του πελάτη και η υπηρεσία τυγχάνει εφαρμογής σε πληρωμές κάτω από συγκεκριμένο ποσό, το οποίο παραμένει σε στενά όρια για λόγους ασφαλείας.

 (ζ) Κατά την χρήση της Κάρτας ο Κάτοχος θα συμμορφώνεται με την  ισχύουσα νομοθεσία.

 (η) Η Κάρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

3.         ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ /ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ

(α) Η Τράπεζα θα χρεώνει το Λογαριασμό με όλα τα ποσά των Συναλλαγών, οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του Κατόχου της Κάρτας και οποιαδήποτε ζημιά υποστεί η Τράπεζα από την χρήση της Κάρτας.

(β) Ο κάτοχος Κάρτας θα ευθύνεται και θα έχει υποχρέωση να πληρώσει όλα τα ποσά που θα έχουν χρεωθεί στο Λογαριασμό νοουμένου ότι έχει εξουσιοδοτήσει τις Συναλλαγές με την υπογραφή του δελτίου πληρωμής ή με την καταχώρηση του  ΡΙΝ σε σημείο πώλησης ή άλλως πως ως οι οδηγίες του Εμπόρου ή , αν η Συναλλαγή γίνεται μέσω του διαδυκτίου ή σε περίπτωση ταχυδρομικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, έχει εξουσιοδοτήσει τη Συναλλαγή σύμφωνα με τις οποιεσδήποτε οδηγίες του Εμπόρου ή προμηθευτή υπηρεσιών που μπορεί να διαλαμβάνουν:

 • Την καταχώρηση του ΡΙΝ ή άλλου κωδικού ασφαλείας
 • Την παραχώρηση στοιχείων που αναγράφονται στην Κάρτα και/ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων

(γ) Συναλλαγές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Κάτοχο Κάρτας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν μπορούν να ανακληθούν. Αν ο Κάτοχος Κάρτας επιθυμεί να ακυρώσει Συναλλαγή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον έμπορο ή προμηθευτή υπηρεσιών.

(δ) Η Τράπεζα θα χρεώνει επίσης το Λογαριασμό με την ετήσια συνδρομή, δικαιώματα εξυπηρέτησης, δικαιώματα διεκπεραίωσης και διαχειριστικά έξοδα. Η Τράπεζα έχει επίσης το δικαίωμα να χρεώνει τον Λογαριασμό του κατόχου Κάρτας, με τα έξοδα επανέκδοσης/αντικατάστασης Κάρτας και έξοδα επανέκδοσης ΡΙΝ. Λεπτομέρειες όλων των πιο πάνω δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων που τώρα ισχύουν βρίσκονται στο συνημμένο Πίνακα Δικαιωμάτων και  Επιβαρύνσεων Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών, ο οποίος δίδεται στον Κάτοχο Κάρτας κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης και είναι διαθέσιμος, στην ιστοσελίδα  www.bankofcyprus.com.cy της Τράπεζας  και μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παράγραφο 4(β). Τηρούμενων των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε δικαιώματα και επιβαρύνσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 8 και της παρούσας παραγράφου και/ή τον τρόπο χρέωσης τους στον Λογαριασμό και/ή να επιβάλει επιπρόσθετα δικαιώματα και/ή επιβαρύνσεις σε σχέση με την παρούσα συμφωνία. Οποιαδήποτε τυχόν νέα επιβολή ή αύξηση θα γνωστοποιείται με ειδοποίηση προς τον Κάτοχο της Κάρτας 60 ημέρες πριν να τεθεί σε εφαρμογή. Με τη λήψη της γνωστοποίησης ο Κάτοχος Κάρτας έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 7.

(ε) (i) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών με την χρήση της Κάρτας ο Λογαριασμός του Κατόχου Κάρτας θα χρεώνεται με ποσό ίσο προς το ποσό της ανάληψης μετρητών με ή χωρίς δικαιώματα διεκπεραίωσης όπως περιγράφεται στον  Πίνακα Δικαιωμάτων και  Επιβαρύνσεων Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών. (ii) Καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών που γίνονται στον Λογαριασμό Κάρτας μέσω  ATM της Τράπεζας θα πιστώνονται ή χρεώνονται την ίδια ημέρα εκτός αν έχουν διενεργηθεί μετά το Cut-off-Time. Αν οποιαδήποτε Συναλλαγή εκτός του δικτύου της Τράπεζας διενεργηθεί μετά το Cut-off-Time ή σε μη Εργάσιμη Μέρα  θα χρεώνεται στον Λογαριασμό Κάρτας το αργότερο εντός 3 ημερών από  την ημερομηνία που πληρώνει η Τράπεζα το ποσό της Συναλλαγής.

(στ) Τηρουμένων των προνοιών οποιασδήποτε Νομοθεσίας και οποιουδήποτε κώδικα πρακτικής ή δεοντολογίας οι καταστάσεις Λογαριασμών θα καθίστανται διαθέσιμες στον Κάτοχο Κάρτας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα είτε (i) ηλεκτρονικά, μέσω της Yπηρεσίας 1bank στην περίπτωση όπου ο Κάτοχος Κάρτας  είναι συνδρομητής της υπηρεσίας και έχει συνδέσει το Λογαριασμό Κάρτας με την εν λόγω υπηρεσία ή μέσω ΑΤΜ, (ii) γραπτώς, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή το Κέντρο Κάρτας ή την Υπηρεσία 1bank ανάλογα με την περίπτωση, (iii) ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο Κάτοχος Κάρτας θα δώσει στην Τράπεζα,, ή (iv) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο.  Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας ζητήσει από την Τράπεζα επιπρόσθετη ή πιο συχνή ενημέρωση απ’ ότι προνοείται ανωτέρω ή ζητήσει την διαβίβαση των πιο πάνω πληροφοριών με άλλο τρόπο απ’ ότι αναφέρεται ανωτέρω, συμφωνείται ότι θα χρεώνεται σύμφωνα με τον Πίνακα Δικαιωμάτων και Επιβαρύνσεων Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών ως αυτός θα τροποποιείται από καιρού εις καιρό ο οποίος είναι  διαθέσιμος σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.bankofcyprus.com.cy .

(ζ) Όταν η Κάρτα χρησιμοποιείται από τον Κάτοχο της στο εξωτερικό ή στο διαδίκτυο, το ποσό οποιασδήποτε Συναλλαγής που γίνεται σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ (€) θα μετατρέπεται από την VISA EUROPE σε ΕΥΡΩ, στην τιμή συναλλάγματος που επιλέγει ο διεθνής οργανισμός από συνήθεις πηγές και η οποία μπορεί να δοθεί ή να τεθεί στη διάθεση του Κατόχου Κάρτας μόλις το ζητήσει. Αν ο Λογαριασμός Κάρτας τηρείται σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ(€), και η Συναλλαγή είναι σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα του Λογαριασμού, τότε θα γίνεται από την Τράπεζα μετατροπή από το ΕΥΡΩ (€) στο νόμισμα που τηρείται ο Λογαριασμός, στην ισχύουσα τιμή συναλλάγματος που επιλέγει η Τράπεζα από συνήθεις πηγές και η οποία μπορεί να δοθεί ή να τεθεί στη διάθεση του Κατόχου Κάρτας μόλις το ζητήσει. Σε όλες τις περιπτώσεις Συναλλαγών σε νόμισμα άλλο από το ΕΥΡΩ και Σουηδικής Κορώνας και σε περιπτώσεις Συναλλαγών σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα του Λογαριασμού Κάρτας, χρεώνονται επί του Λογαριασμού διαχειριστικά έξοδα ξένου συναλλάγματος ύψους μέχρι 3% που υπολογίζονται στο ποσό της Συναλλαγής. Το ποσό της  Συναλλαγής που θα εμφανίζεται στην κατάσταση του Λογαριασμού Κάρτας θα συμπεριλαμβάνει τα διαχειριστικά έξοδα ξένου συναλλάγματος.

(η) Οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει από την χρήση της Κάρτας δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας να συμψηφιστεί όχι μόνο με τον Λογαριασμό που αναγράφεται στην αίτηση αλλά με οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό που ο Κάτοχος Κάρτας διατηρεί με την Τράπεζα.

(θ) Ο Κάτοχος Κάρτας θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη και έξοδα που η Τράπεζα ήθελε αποφασίσει ότι υπέστη λόγω παράβασης της παρούσας Συμφωνίας από αυτόν.

(ι) Ο Λογαριασμός Κάρτας θα πιστώνεται με επιστροφή σε σχέση με Συναλλαγή μονό αν η Τράπεζα παραλάβει δελτίο επιστροφής η άλλη βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αποδεχτό από αυτή.

(κ) Η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη αν η Κάρτα δεν γίνει αποδεκτή ή αν δεν τιμηθεί από τον Έμπορο. Επιπρόσθετα οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Κατόχου της Κάρτας και οποιουδήποτε Έμπορου ή τρίτου προσώπου σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή δεν θα επηρεάσει καθ' οιονδήποτε τρόπο την ευθύνη του Κατόχου της Κάρτας να πληρώσει προς την Τράπεζα οποιαδήποτε οφειλή που προκύπτει ή σχετίζεται με την χρήση της Κάρτας και οποιαδήποτε απαίτηση ή ανταπαίτηση του Κατόχου της Κάρτας εναντίον οποιουδήποτε Εμπόρου ή τρίτου προσώπου δεν θα εγερθεί ως υπεράσπιση ή ανταπαίτηση της Τράπεζας.

(λ) Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση εμπορευμάτων, εισιτηρίων ή υπηρεσιών για μεταπώληση στην πορεία εργασίας ή σε αντάλλαγμα μετρητών.

4.         ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ

(α) Ο Κάτοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί την Κάρτα του και το ΡΙΝ σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την έκδοση και τη χρήση τους. Συγκεκριμένα ο Κάτοχος Κάρτας φέρει ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και παρεμπόδιση δόλιας χρήσης της Kάρτας και των εξατομικευμένων  στοιχείων ασφάλειας που περιλαμβάνουν και το ΡΙΝ και θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ασφάλεια τους που συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τα ακόλουθα:

-    Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να υπογράφει την Κάρτα μόλις την παραλάβει με στυλό διαρκείας.

-      Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει μόλις παραλάβει τη Κάρτα να φροντίσει  για την ασφαλή φύλαξη της και να ελέγχει συχνά ότι δεν έχει κλαπεί ή απωλεσθεί.

-     να μην επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο να χρησιμοποιεί τη Κάρτα με ή χωρίς το ΡΙΝ.

-     να μην αποκαλύπτει τον αριθμό της Κάρτας εκτός για σκοπούς διενέργειας Συναλλαγής ή όταν δηλώνεται η απώλεια ή κλοπή της Κάρτας.

-       θα πρέπει να αλλάζει το ΡΙΝ μόλις το παραλάβει και να καταστρέφει αμέσως το χαρτί γνωστοποίησης του ΡΙΝ.

-       να μη δημιουργεί ΡΙΝ που είναι εύκολο να εντοπιστεί όπως συνεχόμενοι αριθμοί π.χ.1234 ή ημερομηνία γέννησης ή αριθμό τηλεφώνου.

-       να απομνημονεύει το ΡΙΝ χωρίς να το καταγράφει και αν το καταγράψει, να μην αποθηκεύεται με την Κάρτα ή σε χώρο που φυλάγεται η Κάρτα,  και να μην κρατά οποιαδήποτε σημείωση με την Κάρτα.

-       να μη σημειώνει ή αποθηκεύει σε ηλεκτρονική συσκευή το PΙN με οποιοδήποτε τρόπο που να επιτρέπει τη σύνδεση του με την Κάρτα.

-       να παρεμποδίζει την αποκάλυψη του PIN σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

-      να καλύπτει το πληκτρολόγιο κατά τη χρήση της Κάρτας για την ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ ή οποιοδήποτε πληκτρολόγιο στο οποίο καταχωρεί το ΡΙΝ για την διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής.

-       να διασφαλίζει ότι τρίτοι δεν παρακολουθούν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κατά τις οποίες δίδονται από τον Κάτοχο της Κάρτας ο αριθμός ή άλλα στοιχεία της Κάρτας.

-       να μην αποκαλύπτει το ΡΙΝ σε περίπτωση διενέργειας οποιασδήποτε Συναλλαγής μέσω του διαδικτύου και να χρησιμοποιεί μόνο ασφαλείς ιστοσελίδες πληρωμών για την διενέργεια Συναλλαγών.

-       θα πρέπει να καταστρέφει τις αποδείξεις πληρωμής με την Κάρτα ή τις καταστάσεις Λογαριασμών με τρόπο που να μην είναι δυνατό να υποκλαπεί ο αριθμός ή άλλα στοιχεία της Κάρτας

(β) Αν η Κάρτα ή το PIN κλαπεί, υποκλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί,  είναι εκτεθειμένη/o σε κατάχρηση ή υπάρχει πιθανότητα ή υποψία κακής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή δεν παραληφθεί στο χρόνο που αναμένεται ή αν το ΡΙΝ γνωστοποιηθεί σε τρίτο πρόσωπο, ο Κάτοχος Κάρτας πρέπει  αμέσως χωρίς καθυστέρηση ή αργοπορία να ειδοποιεί τηλεφωνικά την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 97, ΠΛΑΤΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, 2113 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ.  στο ΤΗΛ. 800-00-800 από την Κύπρο και αν βρίσκεται στο εξωτερικό, στο ΤΗΛ. +357 -22128000 (ή σε οποιοδήποτε τηλέφωνο ή διεύθυνση κοινοποιηθεί προς αυτόν από καιρού εις καιρό), ή οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου ή αν ο Κάτοχος Κάρτας βρίσκεται εκτός Κύπρου οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Visa, (Visa Call Centre Services), . Για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης και για ασφάλεια είναι δυνατό η τηλεφωνική επικοινωνία ως η παρούσα παράγραφος και οποιαδήποτε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία του Κατόχου της Κάρτας με το Κέντρο Τραπεζικής Κάρτας, να ηχογραφείται. Τέτοιες καταγραφές ή απομαγνητοφωνήσεις (transcripts) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε διαφορά και θα αποτελούν τελεσίδικη απόδειξη και μαρτυρία.

Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΓΡΑΠΤΑ ΕΝΤΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ.

Ο Κάτοχος Κάρτας θα δίδει προς την Τράπεζα όλες τις πληροφορίες που γνωρίζει σχετικά με τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης της Κάρτας ή του Λογαριασμού Κάρτας ή διαρροής του PIN σε τρίτο πρόσωπο και θα προβαίνει σε διαβήματα που θεωρούνται αναγκαία από την Τράπεζα για την ανάκτηση της Κάρτας που ελλείπει. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια τέτοιας απώλειας κλοπής ή κακής χρήσης της Κάρτας ή διαρροής του PIN σε τρίτο πρόσωπο, ο Κάτοχος Κάρτας συμφωνεί ότι η Τράπεζα θα εφοδιάζει την Αστυνομία ή τρίτο πρόσωπο με οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί σχετική. Αν γίνει καταγγελία ότι Κάρτα έχει απολεσθεί, κλαπεί, ή υπάρχει πιθανότης κακής χρήσης της ή ότι το ΡΙΝ έχει διαρρεύσει σε τρίτο πρόσωπο και στη συνέχεια ανευρεθεί η Κάρτα αυτή δεν πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί αλλά να κοπεί σε έξι μέρη και να επιστραφεί αμέσως στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Κέντρο Τραπεζικής Κάρτας.

5.  ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

(α) Ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις καταστάσεις Λογαριασμού μόλις τις παραλάβει ή όταν είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά ή άλλως πως και πρέπει να ειδοποιεί άμεσα και χωρίς αργοπορία ή καθυστέρηση την Τράπεζα ως προνοείται στη παράγραφο 4(β) τηλεφωνικά ή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παράγραφο 4(β) μόλις αντιληφθεί την καταχώρηση στο Λογαριασμό Κάρτας οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης Συναλλαγής ή λανθασμένη εκτέλεση Συναλλαγής που έχει εξουσιοδοτηθεί. Παράλειψη του Κατόχου της Κάρτας να ειδοποιήσει άμεσα (το αργότερο εντός 13 μηνών από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού) συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος (εκεί που υπάρχει) για διόρθωση του λάθους.

(β) Τηρουμένων των προνοιών των υποπαραγράφων και (γ) και (στ) πιο κάτω η Τράπεζα θα έχει ευθύνη για όλες τις Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη ρητή ή εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση του Κατόχου της Κάρτας και για τις οποίες ο Κάτοχος Κάρτας έχει ειδοποιήσει την Τράπεζα ως οι πρόνοιες της παραγράφου 4(α) (αν υπάρχει υποψία για απάτη ή ότι ο Κάτοχος Κάρτας επέδειξε βαρεία αμέλεια η Τράπεζα θα διερευνήσει τη Συναλλαγή και η Τράπεζα θα ευθύνεται αν και όταν διαφανεί ότι δεν υπήρξε απάτη ή βαρεία αμέλεια). Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα ευθύνεται, θα επιστρέψει άμεσα τα ποσά των μη εξουσιοδοτημένων Συναλλαγών μαζί με όλους τους αναλογούντες τόκους έξοδα και άλλες χρεώσεις ούτως ώστε ο Λογαριασμός Κάρτας να επαπαναφερτεί στην κατάσταση ως αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η Συναλλαγή. Η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω ευθύνη βάσει του γενικού Νόμου ή τους παρόντες όρους προς τον Κάτοχο Κάρτας.

(γ) Ο Κάτοχος Κάρτας θα ευθύνεται προς την Τράπεζα για όλες τις Συναλλαγές που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο που κατείχε την Κάρτα ή γνώριζε το PIN με την συγκατάθεση του Κατόχου της Κάρτας και/ ή ενεργούσε με τη ρητή ή εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση του Κατόχου της Κάρτας ή αν:

 1. Κάτοχος Κάρτας έχει ενεργήσει με δόλο ή
 2. ο Κάτοχος Κάρτας παρέλειψε να χρησιμοποιεί την Κάρτα σύμφωνα με τους παρόντες όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.
 3. ο Κάτοχος Κάρτας παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας και των εξατομικευμένων στοιχείων ασφάλειας της Κάρτας συμπεριλαμβανομένου και του ΡΙΝ ως οι πρόνοιες της παραγράφου 4(α), από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.
 4.  ο Κάτοχος Κάρτας παρέλειψε να συμμορφωθεί με την υποχρέωση του να ενημερώσει την Τράπεζα για την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή άλλων στοιχείων ασφαλείας ως οι πρόνοιες της παραγράφου 4(β)  από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.
 5. Παράδειγμα βαρείας αμέλειας είναι η παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(α), ή παράλειψη του Κατόχου της Κάρτας να ειδοποιήσει την Τράπεζα για αλλαγή της διεύθυνσης του ως οι πρόνοιες της παραγράφου 9(β).

(δ) Ο Κάτοχος Κάρτας,  εκτός αν ευθύνεται δυνάμει της υποπαραγράφου (β) πιο πάνω, δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά που προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένες Συναλλαγές στις περιπτώσεις που:

 1. η ζημιά επέρχεται από χρήση της Κάρτας πριν να την παραλάβει εκτός αν η μη παραλαβή οφείλεται σε παράλειψη του Κατόχου της Κάρτας να ειδοποιήσει για αλλαγή της διεύθυνσης του.
 2. Έχει ειδοποιήσει την Τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 4(β) των παρόντων όρων για απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή των εξατομικευμένων στοιχείων ασφάλειας.
 3. Η Τράπεζα έχει παραλείψει να παράσχει τα κατάλληλα μέσα που περιγράφονται στην παράγραφο 4(β) προκειμένου ο Κάτοχος Κάρτας να ειδοποιήσει ότι η Κάρτα του ή τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφάλειας έχουν κλαπεί ή απωλεσθεί.

(ε) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (γ) πιο πάνω, ο Κάτοχος Κάρτας ευθύνεται μέχρι ανωτάτου ποσού  ΕΥΡΩ 150 ή άλλο ποσό που πιθανό να καθοριστεί με Νόμο μέχρι να ειδοποιηθεί η Τράπεζα σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(β), για ζημιά που απορρέει από την χρήση της Κάρτας που έχει απωλεσθεί ή κλαπεί ή των εξατομικευμένων στοιχείων ασφάλειας Κάρτας που έχει κλαπεί ή υπεξαιρεθεί.

(στ) Η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που παραλείψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς τον Κάτοχο Κάρτας δυνάμει των παρόντων όρων:

 • αν τούτο οφείλεται σε ανώμαλες ή απρόβλεπτες συνθήκες εκτός του ελέγχου της Τράπεζας οι συνέπειες των οποίων είναι αναπόφευκτες παρά τις προσπάθειες της  Τράπεζας περί του αντιθέτου:
 • αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε υποχρεώσεις της Τράπεζας που απορρέουν από Ευρωπαϊκή ή Εθνική Νομοθεσία

6.         ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

(α) Αν ο Κάτοχος Κάρτας έχει εξουσιοδοτήσει Συναλλαγή και οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν, η Τράπεζα θα επιστρέψει στο λογαριασμό του Κατόχου της Κάρτας ολόκληρο το ποσό της Συναλλαγής που χρεώθηκε στο Λογαριασμό του Κατόχου της Κάρτας:

-        η Συναλλαγή κινήθηκε από Έμπορο ή μέσω Εμπόρου και έχει εκτελεστεί

-        ο Κάτοχος Κάρτας υποβάλλει το αίτημα για επιστροφή του ποσού της Συναλλαγής εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης της Συναλλαγής στο λογαριασμό του

-        κατά την εξουσιοδότηση της Συναλλαγής δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Συναλλαγής

-        το ποσό της Συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό που ο Κάτοχος Κάρτας εύλογα θα ανέμενε λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδα του, τους όρους  και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης Συναλλαγής όχι όμως αυξομειώσεις που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος νοουμένου ότι είναι σύμφωνα με τους παρόντες Όρους

Η Τράπεζα δεν θα επιστρέψει το ποσό της Συναλλαγής αν ο Κάτοχος Κάρτας  έχει εξουσιοδοτήσει την εκτέλεση της συγκεκριμένης Συναλλαγής και  οι λεπτομέρειες της Συναλλαγής δόθηκαν η τέθηκαν στη διάθεση του Κατόχου της Κάρτας από την Τράπεζα ή τον Έμπορο με τρόπο που συμφωνήθηκε τουλάχιστον τέσσερεις βδομάδες πριν τη χρέωση στο λογαριασμό του Κατόχου Κάρτας.

(β) Σε περίπτωση που η Τράπεζα το ζητήσει, ο Κάτοχος Κάρτας υποχρεούται να δώσει στην Τράπεζα όλα τα στοιχεία  ως η υποπαράγραφος (α) που τεκμηριώνουν το αίτημά του για επιστροφή.

(γ) Εντός  δέκα εργασίμων ημερών από της υποβολής του αιτήματος για επιστροφή η Τράπεζα επιστρέφει το ποσό της Συναλλαγής ή αιτιολογεί την άρνηση για επιστροφή και πληροφορεί τον Κάτοχο Κάρτας ότι μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 10 των παρόντων όρων.

7.         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

Η παρούσα συμφωνία δεν περιορίζεται χρονικά και θα ισχύει μέχρις ότου τερματιστεί από τον Κάτοχο Κάρτας ή την Τράπεζα όπως προνοείται πιο κάτω.

(β) Ο Κάτοχος Κάρτας δύναται να τερματίσει την Συμφωνία αυτή καθ' οιονδήποτε χρόνο με γραπτή ειδοποίηση προς την Τράπεζα στην οποία να εσωκλείεται η Κάρτα κομμένη στα έξι.

(γ) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (γ) πιο κάτω, η Τράπεζα δύναται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία και να ανακαλέσει τη χρήση της Κάρτας και/ή του Λογαριασμού Κάρτας χωρίς να δώσει οποιοδήποτε λόγο με προειδοποίηση δύο (2) μηνών. Σε τέτοια περίπτωση ο Κάτοχος Κάρτας και/ή λογαριασμού θα πρέπει να εξοφλήσει ολόκληρο το οφειλόμενο υπόλοιπο και να επιστρέψει τη Κάρτα κομμένη στα έξι.

(δ) Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα  να τερματίσει την παρούσα συμφωνία και να ανακαλέσει άμεσα το δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε Κάρτας ή να αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη Συναλλαγή ή να επανεκδώσει ή ανανεώσει ή αντικαταστήσει την Κάρτα αν ο Κάτοχος της Κάρτας  και/ή του Λογαριασμού Κάρτας πεθάνει, πτωχεύσει  ή λόγω ουσιώδους και επαναλαμβανομένης παράβασης των όρων της παρούσας Συμφωνίας  από τον Κάτοχο της Κάρτας ή αν υπάρχει υποψία ή κίνδυνος απάτης ή δόλιας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας και/ή του ΡΙΝ και/ή των στοιχείων ασφαλείας ή ύποπτες Συναλλαγές ή παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο αδυναμίας να αποπληρώσει το υπόλοιπο ή σε περίπτωση παράλειψης διευθέτησης του Λογαριασμού Κάρτας . Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα θα κοινοποιήσει στον Κάτοχο Κάρτας και/ή του Λογαριασμού και/ή προς οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο την απόφασή της και τους λόγους, πριν ή αμέσως μετά την ανάκληση εκτός αν τούτο αντίκειται προς Ευρωπαϊκή ή Εθνική Νομοθεσία.

(ε) Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου 7, η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα να τερματίσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση το δικαίωμα του Κατόχου Κάρτας να προβαίνει σε αναλήψεις από το όριο της Κάρτας.

(στ) Η Τράπεζα θα ακυρώσει την ανάκληση και θα επαναφέρει ή επανεκδώσει στον Κάτοχο την Κάρτα και/ή θα επαναφέρει το Λογαριασμό Κάρτας αν ο Κάτοχος Κάρτας ικανοποιήσει την Τράπεζα ότι οι λόγοι ανάκλησης ή τερματισμού δεν ισχύουν.

(ζ) Ο τερματισμός δεν θα επηρεάσει την ευθύνη του Κατόχου της Κάρτας κατά τον χρόνο του τερματισμού και ταυτόχρονα με τον τερματισμό η Τράπεζα δύναται να απαιτήσει την άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλομένων ποσών. Τόκος θα εξακολουθήσει να χρεώνεται επί του οφειλόμενου υπολοίπου μέχρι την πλήρη εξόφληση.

(η) Ο Λογαριασμός Κάρτας θα πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία επιστροφής της Κάρτας προς την Τράπεζα και θα διατηρείται στον Λογαριασμό κατά την περίοδο αυτή επαρκές υπόλοιπο για ικανοποίηση απαιτήσεων που δυνατό να παρουσιαστούν λόγω χρήσης της Κάρτας πριν την επιστροφή της και που δεν είχαν παρουσιαστεί στην Τράπεζα για πληρωμή κατά ή πριν την επιστροφή της Κάρτας.  Τυχόν ποσά που θα πληρωθούν με χρήση της Κάρτας κατόπιν σχετικής εντολής του Κατόχου της Κάρτας μετά τον τερματισμό του Λογαριασμού και ή την επιστροφή της Κάρτας θα είναι τοκοφόρα από την ημερομηνία πληρωμής και ο Κάτοχος Κάρτας εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να πληρώσει τα εν λόγω ποσά με χρέωση οποιουδήποτε προσωρινού ή άλλου λογαριασμού διατηρεί με την Τράπεζα. Νοείται ότι τυχόν δικαιώματα και επιβαρύνσεις που αφορούν υπηρεσίες που δεν έχουν παραχωρηθεί μέχρι την  ανάκληση ή τερματισμό θα επιστρέφονται κατ’ αναλογία από  την Τράπεζα. Νοείται ότι η ετήσια συνδρομή δεν αποτελεί επιβάρυνση για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.

8.         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(α) Οι όροι αυτοί θα ισχύουν για Κάρτα που έχει εκδοθεί ως οι πρόνοιες της παραγράφου 2 εκτός αν δοθεί ειδοποίηση προς τον Κάτοχο για τροποποίηση.

(β) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε χρόνο να συμπληρώνει ή τροποποιεί τους όρους χρήσης της Κάρτας ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, την καλή τραπεζική τακτική, τα προσφερόμενα προϊόντα την πολιτική της Τράπεζας, τις δυνατότητες των συστημάτων, σχετικούς νόμους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αν η τροποποίηση είναι προς όφελος του Κατόχου της Κάρτας θα εφαρμόζεται άμεσα και θα ενημερώνεται ο Κάτοχος της Κάρτας εντός 30 ημερών. Αν η τροποποίηση δεν είναι ούτε προς όφελος ούτε σε βάρος του Κατόχου της Κάρτας η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Αν η τροποποίηση είναι σε βάρος του Κατόχου της Κάρτας, η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον 60 ημέρες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Ο Κάτοχος Κάρτας θα έχει το δικαίωμα μέσα στη περίοδο των 60 ημερών να τερματίσει την παρούσα συμφωνία τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 7 χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση. Ο Κάτοχος Κάρτας θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των όρων, εκτός αν γνωστοποιήσει στην Τράπεζα πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους ότι δεν τις αποδέχεται όποτε θα δικαιούται να τερματίσει τη παρούσα συμφωνία τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 7 πιο πάνω. Οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου δυνατό να αφορούν αλλαγές οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων ως παράγραφος 3(β) .

9.         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(α) Τηρουμένων των προνοιών οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής ή Εθνικής Νομοθεσίας και οποιουδήποτε κώδικα πρακτικής ή δεοντολογίας οποιαδήποτε ειδοποίηση, επικοινωνία, κατάσταση ή άλλο έγγραφο που πρέπει να αποστέλλεται στον Κάτοχο Κάρτας από την Τράπεζα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας θα αποστέλλεται ή θα καθίσταται διαθέσιμο στον Κάτοχο Κάρτας, είτε (i) με την αποστολή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που έχει δοθεί από τον Κάτοχο Κάρτας ή (ii) ηλεκτρονικά  σε διεύθυνση που έχει δοθεί από τον Κάτοχο Κάρτας ή (iii)καθιστώντας διαθέσιμο το έγγραφο  μέσω διαδικτύου νοουμένου ότι ο Κάτοχος Κάρτας έχει ειδοποιηθεί προηγουμένως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη διάθεση του εγγράφου μέσω διαδικτύου

(β) Η Τράπεζα πρέπει να ειδοποιείται τηλεφωνικά ή γραπτά στη διεύθυνση ή τηλέφωνο που αναγράφονται στην παράγραφο 4(β) ή άλλη διεύθυνση ή τηλέφωνο που δυνατό να κοινοποιηθεί στον Κάτοχο Κάρτας από καιρού εις καιρό από την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης του Κατόχου της Κάρτας. Παράλειψη του Κατόχου της Κάρτας να το πράξει θα θεωρείται βαρεία αμέλεια ως η παράγραφος 5(γ) (v).

10.       ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

H Τράπεζα προσπαθεί να προσφέρει πλήρη εξυπηρέτηση καθ' οιονδήποτε χρόνο αλλά δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Παράλειψη της Τράπεζας να προσφέρει στον Κάτοχο Κάρτας το αναμενόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης ή αν η Τράπεζα έχει κατά τη γνώμη του Κατόχου κάμει λάθος, ο Κάτοχος Κάρτας θα πρέπει να αποταθεί στον διευθυντή καταστήματος ή στο Κέντρο Τραπεζικής Κάρτας για επεξηγήσεις και επανόρθωση τυχόν λάθους. Αν ο Κάτοχος Κάρτας δεν ικανοποιηθεί και επιθυμεί να ενημερωθεί για την διαδικασία υποβολής παραπόνων θα πρέπει να ζητήσει πληροφορίες και/ή το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της Τράπεζας.

11. ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Όπου η έκδοση και/ή χρήση της Κάρτας έχει ως αποτέλεσμα ο Κάτοχος Κάρτας να δικαιούται ωφελήματα/προνόμια τα οποία του προσφέρονται από τρίτο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) συνεργάτη της Τράπεζας, η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με τους όρους του σχεδίου ωφελημάτων/προνομίων και/ή άρνηση και/ή αδυναμία του συνεργάτη να προσφέρει στον Κάτοχο Κάρτας τα ωφελήματα/προνόμια, όπως αυτά κοινοποιούνται στον Κάτοχο Κάρτας από καιρού εις καιρό, και γενικά για τον τρόπο διαχείρισης του σχεδίου ωφελημάτων/προνομίων και εξυπηρέτησης των Κατόχων Καρτών από τον εν λόγω συνεργάτη.

12.       ΔΙΑΦΟΡΑ

(α) Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας υποβάλει αίτηση και συνδεθεί με την Υπηρεσία SMS Care ο Κάτοχος Κάρτας αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι (i) η Τράπεζα δεν θα έχει ευθύνη για τη διαγραφή, μερική διαγραφή ή αδυναμία στην αποστολή/μετάδοση οποιονδήποτε μηνυμάτων.(ii) Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία SMS Care θα είναι συνεχής, χρονολογικά τυπική, ασφαλής ή αλάνθαστη ή ότι η θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε χρόνο ή τόπο. (iii) Η Τράπεζα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής που θα υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας συνεπεία του περιεχομένου που έχει μεταδοθεί μέσω της Υπηρεσία SMS Care. (iv) Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Κάρτας καθορίσει λανθασμένο αριθμό τηλεφώνου, η Τράπεζα δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ζημιά ταλαιπωρία ή αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους που τυχόν υποστεί ο Κάτοχος Κάρτας και ή ο τρίτος.

(β) Η Τράπεζα δύναται χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Περαιτέρω συμφωνείται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Πελάτη δυνάμει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Τράπεζας.

(γ) Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα συμφωνία σε αρσενικό γένος θα συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό και ο ενικός θα συμπεριλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίθετο.

(δ) Οι επικεφαλίδες στις ενότητες γίνονται για ευκολία και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία τους.

(ε) Παράλειψη εκ μέρους της Τράπεζας να ασκήσει τα δικαιώματα της βάσει οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας δεν σημαίνει εγκατάλειψη των δικαιωμάτων της.

(στ) Η παρούσα Συμφωνία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. και οποιαδήποτε επικοινωνία και/ή γνωστοποιήσεις θα γίνονται στα Ελληνικά.

(ζ)  Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από την Κυπριακή Νομοθεσία και τα Κυπριακά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία. Τούτο δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα της Τράπεζας να προσφεύγει εναντίον του Κατόχου Κάρτας στα Δικαστήρια οποιασδήποτε άλλης χώρας.

(η) Ο Κάτοχος Κάρτας ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας σε έντυπη μορφή.

(θ) Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων της παρούσας συμφωνίας και της Συμπληρωματικής Σύμβασης που Διέπει τη Σχέση Μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και των Πελατών της, οι παρόντες όροι θα διαβάζονται μαζί με τους όρους της Σύμβαση Πλαίσιο.

(ι) Ορισμένοι όροι της παρούσας συμφωνίας αφορούν συμμόρφωση με τη Νομοθεσία που Ρυθμίζει Υπηρεσίες Πληρωμών αρ 128(Ι)/2009 που έχει τεθεί σε ισχύ την 27η Νοεμβρίου 2009. Αν οποιοσδήποτε όρος διαφανεί ότι δεν είναι σύμφωνος με την εν λόγω Νομοθεσία, η Τράπεζα θα συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και θα προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις/διορθώσεις της παρούσας συμφωνίας σε επόμενη εκτύπωση των όρων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL