Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η Τράπεζα Κύπρου ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά  στη χρήση ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει το Σχέδιο “Αναπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ”  σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒΣ) στο χώρο τους, για την παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση. 

 

Το Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τις  πρόνοιες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – ΡΑΕΚ – για το σχέδιο «Αυτοπαραγωγή» 

 

Αποπληρωμή δανείου

Το Σχέδιο στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για αυτό-παραγωγή μεγάλου μέρους της ενέργειας που χρειάζονται για τη διεξαγωγή των εργασιών τους.  Με την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η επιχείρηση  παράγει μόνη της μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού που  χρειάζεται και εξοικονομεί το ανάλογο ποσό που θα  κατέβαλλε εάν αγόραζε την ενέργεια αυτή.

 

Το Σχέδιο προνοεί ότι η αποπληρωμή του δανείου θα βασίζεται στο ποσό που θα εξοικονομείται  από την αυτό-παραγωγή ηλεκτρισμού.

 

Στόχος της Τράπεζας είναι πάντοτε η χορήγηση δανείου εντός των δυνατοτήτων της κάθε επιχείρησης, ώστε να μην επιβαρύνεται η ρευστότητα (cash flow) της.

 

Κυριότερα χαρακτηριστικά

  • Δάνειο Τακτής Προθεσμίας  που απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.
  • Το ποσό και η διάρκεια δανείου θα είναι αναλόγως της ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγκριθεί για εγκατάσταση στην επιχείρηση. Η μέγιστη διάρκεια δανείου θα είναι 10 χρόνια.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Εξασφάλιση άδειας για την εγκατάσταση του ΦΒΣ από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
  • Συνεισφορά πελάτη έναντι του συνολικού κόστους του ΦΒΣ ύψους τουλάχιστον 30%
  • Ασφάλεια συστήματος έναντι ζημιών/κλοπής και εγγραφή ρήτρας (εκχώρηση του) εις όφελος της Τράπεζας.
  • Εγγύηση συστημάτων από τον προμηθευτή που να καλύπτει την περίοδο μέχρι τη λήξη του δανείου τουλάχιστον.
  • Προσφορά ικανοποιητικών εξασφαλίσεων για το αιτούμενο δάνειο
  • Τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες προσφορές σχετικά με το έργο που θα αναλάβει η επιχείρηση.

 

Τιμολόγηση – τραπεζικά έξοδα

  • Η τιμολόγηση θα κυμαίνεται από 5% μέχρι 6% αναλόγως της εξασφάλισης και των οικονομικών δεδομένων του πελάτη.
  • Θα ισχύουν συνήθη τραπεζικά έξοδα

 

Για πλήρη περιγραφή των όρων και κανονισμών του Σχεδίου μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου. 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Τα επιτόκια και οι δόσεις δανείων δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL