Αναπτυξιακά Δάνεια & Δάνεια Τομέα Τουρισμού Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Η Τράπεζα Κύπρου, αντιλαμβανόμενη τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην ανόρθωση της Κυπριακής οικονομίας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ), ανανεώνουν τη συνεργασία τους εισάγοντας ένα καινούργιο σχέδιο χρηματοδότησης για ενίσχυση των Κυπριακών Επιχειρήσεων και υποστήριξη της απασχόλησης νέων, με έμφαση στους τομείς του Τουρισμού και Εμπορίου. Το συνολικό ποσό, που θα διατεθεί με ευνοϊκούς όρους στις Κυπριακές επιχειρήσεις, ανέρχεται σε €380εκ.  Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Τράπεζά μας άμεσα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε Κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και εργοδοτούν μέχρι και 3000 υπαλλήλους σε επίπεδο ομίλου.

Επιλέξιμοι είναι οι Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα με εξαίρεση τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού της αστυνομίας ή υποδομών και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες  ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών ή συναφή εξοπλισμό.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνού ή διανομή εξειδικευμένων προϊόντων καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού.
 • Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών ζώων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο βαθμό που η συμμόρφωση με την "Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των Σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς" δεν μπορεί να εγγυηθεί.
 • Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και οι οποίες δεν αντισταθμίζονται και/ή δεν αποζημιώνονται.
 • Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο (π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση)
 • H αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (“intangible assets”) η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ή να επιβάλει μια δυνατή θέση στην αγορά για τον Δικαιούχο (δηλαδή μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας με σκοπό την επένδυση
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. αγορά μετοχών ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος).
 • Εξαιρούνται επίσης, οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies) καθώς και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing companies).

Ποσό Δανείου:

Από €1.5εκ έως και €12.5εκ σε κάθε περίπτωση

Νόμισμα: Ευρώ

Διάρκεια δανείου: Από  2 – 12 χρόνια

Σκοποί Χρηματοδότησης:

Γενικός σκοπός είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων και εξόδων που έχουν στόχο την ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων μέσω διαφόρων έργων και πιο συγκεκριμένα:

 • Η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου  θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ αγορά γης για ανέγερση γραφείων)
 • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή:
  • Το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου
  • Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη)
 • Μεσοπρόθεσμες / Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης
 • Δεν χρηματοδοτείται ΦΠΑ ή άλλες οφειλές προς το Κράτος

Όροι χρηματοδότησης:

 • Χαμηλό επιτόκιο με επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου [1]
  • Σταθερό επιτόκιο 4.00% ή 4.95%
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο Εuribor  6m  + 3.10% ή Euribor 6m  + 4.10%
 • Μακρόχρονη περίοδος αποπληρωμής
 • Περίοδος χάριτος αποπληρωμής στο κεφάλαιο
 • Ευνοϊκότερο επιτόκιο σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Θέσεις εργασίας σε νέους» [2]
 • Η τιμολόγηση καθορίζεται αναλόγως ρίσκου πελάτη

Εξασφαλίσεις:

Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις ως πολιτική Τράπεζας

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Για υποβολή αίτησης, παρακαλώ επισκεφθείτε τον Λειτουργό Εξυπηρέτησής σας ή εάν είστε καινούριος πελάτης της Τράπεζας, οποιοδήποτε κατάστημα επιθυμείτε για να υποβάλετε αίτηση.  Στη συνέχεια θα υποβληθεί η αίτηση σας και θα αναμένετε την απάντηση της Τράπεζας για την έγκριση και κατόπιν θα επισκεφθείτε εκ νέου το κατάστημα για υπογραφή συμβολαίων.

Σημειώσεις:

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της, καθώς επίσης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους πιο πάνω όρους.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω χαμηλότοκο δάνειο πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια  που καθορίζονται από το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.  Επίσης εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άλλη κρατική ή εθνική χορηγία για συγκεκριμένο έργο, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ίδιο έργο με τα εν λόγω δάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (Βusiness Centers & Corporate Centers).


[1] Τα επιτόκια θα αναθεωρούνται για καινούρια δάνεια δεδομένων των συνθηκών αγοράς

[2] Για να συμμετέχει η Δικαιούχος επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο, 15-27 χρονών, (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου
 • Ο Δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα
 • Ο Δικαιούχος έχει ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL