Πρόγραμμα Εμπορικών Διευκολύνσεων (Trade Facilitation Programme - TFP) από την EBRD

Η Τράπεζα Κύπρου, αντιλαμβανόμενη το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην ανόρθωση της Κυπριακής οικονομίας, μαζί με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD ξεκινούν μία νέα συνεργασία εισάγοντας ένα καινούργιο σχέδιο για ενίσχυση των Κυπριακών Επιχειρήσεων στον τομέα του Εμπορίου.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προώθηση του  εμπορίου μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιείται η EBRD. Με το εν λόγω Πρόγραμμα η EBRD παρέχει εγγυήσεις  σε διεθνείς Εμπορικές  Τράπεζες.  Πρόκειται για περίπου 800 Τράπεζες σε 77 χώρες με τις οποίες  έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες (Confirming Banks – Βεβαιούσες Τράπεζες) και με τις οποίες εγγυάται τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν από εμπορικές συναλλαγές που  διενεργεί η Τράπεζα Κύπρου, καλύπτοντας έτσι τον πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το Πρόγραμμα στηρίζει Ενέγγυες Πιστώσεις, Πιστώσεις σε Αναμονή και Εγγυητικές Επιστολές Εξωτερικού έκδοσης Τράπεζας Κύπρου, μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκατομμυρίων. Στόχο  έχει την αποφυγή τόσο των δυσμενών όρων όσο και του αυξημένου κόστους των επιχειρήσεων κατά τη χρήση τέτοιων προϊόντων. Η εγγύηση της EBRD μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 100% του ποσού της συναλλαγής με μέγιστο ποσό €5 εκατομμύρια, νοουμένου ότι οι συναλλαγές αφορούν τα επιλέξιμα εμπορεύματα και υπηρεσίες που αναφέρονται πιο κάτω.

Επιλέξιμα εμπορεύματα και υπηρεσίες

Οι εγγυήσεις της EBRD μπορούν να εκδίδονται για στήριξη συναλλαγών όλων των εμπορευμάτων  και   υπηρεσιών  εκτός των πιο κάτω:

α) Στρατιωτικού εξοπλισμού, πολεμοφοδίων ή εμπορευμάτων μη στρατιωτικής εφαρμογής που προορίζονται για  πώληση στον στρατό  ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

β)   Καπνός και καπνικά προϊόντα.

γ) Ποτά με ψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ  (οποιοδήποτε προϊόν με περιεχόμενο σε αλκοόλ που υπερβαίνει το 12% volume).

δ)  Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο TFP Environmental and Social Exclusion List.

ε) Προϊόντα που απαγορεύεται η εισαγωγή ή εξαγωγή από τη σχετική χώρα που δραστηριοποιείται η EΒRD με ισχύουσα νομοθεσία ή διεθνείς συμβάσεις.

Εξασφαλίσεις

Θα απαιτούνται οι συνήθεις εξασφαλίσεις ανάλογα με την υφιστάμενη πολιτική της Τράπεζας.

Προμήθεια Έκδοσης

Τομέας

Είδος Εξασφάλισης

 

Χωρίς οποιεσδήποτε εμπράγματες

 

Πλήρεις ενυπόθηκες

Full Cash Guaranteed

Ανάπτυξης γης

 

2,10%*

1,85%*

0,50%*

Άλλοι τομείς

 

1,90%*

1,45%*

0,50%*


* Ετησίως.

Διευκρινίζεται ότι η χρέωση είναι μηνιαία, με ελάχιστη περίοδο τρεις μήνες, ελάχιστο ποσό €25 για Εγγυητικές Επιστολές / €50 για Πιστώσεις.

Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω προμήθειες, για κάθε έκδοση εγγυητικής επιστολής / πίστωσης, θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση που αφορά προμήθεια της EBRD και της βεβαιούσας τράπεζας.

Σημειώσεις:

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της, καθώς επίσης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους πιο πάνω όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στα καταστήματά μας / κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (Βusiness & Corporate Centers).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL