Εταιρείες και συνεταιρισμοί

Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να υποβληθούν, είτε απευθείας στην Τράπεζα, είτε μέσω ενός εγκεκριμένου επαγγελματία συνεργάτη, τα ακόλουθα έγγραφα / πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) τα οποία να συνοδεύουν την αίτηση σας:

 

Εταιρείες 

 1. Ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας
 2. Πιστοποιητικό σύστασης-εγγραφής
 3. Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας για εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό των οποίων η σύσταση έχει γίνει περισσότερα από δύο χρόνια πριν.
 4. Πιστοποιητικά Διευθυντών & Γραμματέων, Μετόχων, Εγγεγραμμένου Γραφείου ή Πρακτικά που να αναφέρουν τους αρχικούς διευθυντές και όλα τα πρακτικά από το διοικητικά συμβούλια από τα οποία προέκυψε η τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας (αναλόγως της περίπτωσης  και της εταιρείας)
 5. Έγγραφο/έγγραφα καταπιστεύματος μεταξύ του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) και των μετόχων οι οποίοι θα ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι (αν υπάρχουν)
 6. Δομή της εταιρείας/ομίλου  η οποία θα αναφέρει τον πραγματικό δικαιούχο (σε μορφή διαγράμματος ή σε άλλη μορφή)
 7. Αποδεικτικό της διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων της εταιρείας / επιχείρησης
 8. Έγγραφα αίτησης ανοίγματος λογαριασμού της Τράπεζας Κύπρου 

Συνεταιρισμοί 

 1. Συμφωνία συνεταίρων 
 2. Πιστοποιητικό σύστασης και εγγεγραμμένου γραφείου
 3. Πιστοποιητικό συνεταίρων/μελών
 4. Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας για κοινοπραξίες με έδρα στο εξωτερικό (αν έχουν περισσότερα από δύο έτη λειτουργίας)
 5. Έγγραφα αίτησης ανοίγματος λογαριασμού της Τράπεζας Κύπρου

 

Για μια προκαταρκτική εξέταση της αίτησης σας, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο και το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ibs@bankofcyprus.com συνοδευόμενο από ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

Κατόπιν εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης για προκαταρκτική έγκριση, θα σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες ως προς το άνοιγμα του λογαριασμού.

Για την αίτηση πελάτη πατήστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο ανοίγματος λογαριασμού πατήστε εδώ.

 

Σημειώσεις:

 • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφαση της
 • Τα προϊόντα και υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμα σε πελάτες ορισμένων χωρών. Η πολιτική και εξαιρέσεις επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα.  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL