Μεθοδολογία Υπολογισμού Επιτοκίων

Καθορισμός Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας

Στην προσπάθεια να παρέχει την υψηλότερη δυνατή διαφάνεια προς τους πελάτες της, η Τράπεζα Κύπρου (η Τράπεζα), προχωρεί με τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας.

Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

  • Με την επιφύλαξη της Περιόδου προσαρμογής που αναφέρεται πιο κάτω, κάθε ένα από τα Βασικά Επιτόκια θα συνδέονται με το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση[1] («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ»).
  • Τα Βασικά Επιτόκια θα αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση στις 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (‘Ημερομηνίες αναπροσαρμογής’)[2] και θα χρησιμοποιείται το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

A.      Ορισμός Βασικών Επιτοκίων

Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά,  τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                                     Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+2.24%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ):                             Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+1.24%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ):                 Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ+0.49%

 

Στις 30 Απριλίου 2015, με βάση το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ που ανήλθε σε 2.76% για τον μήνα Φεβρουάριο 2015, τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας θα ήταν τα ακόλουθα:

 

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                                     5.00%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ):                             4.00%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών δανείων (ΒΕΣ):                 3.25%

 

Ωστόσο μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) να μειώσει κατά 1% το ανώτατο όριο επιτοκίου καταθέσεων πάνω από το οποίο επιβάλλονται ειδικά ίδια κεφάλαια[3], η Τράπεζα προχώρησε με αντίστοιχη μείωση όλων των Βασικών Επιτοκίων της κατά 1%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα επιτόκια να διαμορφωθούν ως ακολούθως (με ισχύ 1η Μαρτίου 2015):

 

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ):                                     4.00%

Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ):                             3.00%

Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικό (ΒΕΣ):                                  2.25%

 

B.      Περίοδος προσαρμογής

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, κατόπιν της απόφασης της ΚΤΚ να μειώσει κατά 1% το ανώτατο όριο επιτοκίου καταθέσεων πάνω από το οποίο επιβάλλονται ειδικά ίδια κεφάλαια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησαν σε μείωση των καταθετικών τους επιτοκίων. Αυτή η μείωση αναμένεται να αντικατοπτριστεί σταδιακά στο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ καθώς οι καταθέσεις θα ανατιμολογούνται κατά την ανανέωση (ή το άνοιγμά τους) στα χαμηλότερα επιτόκια. Δεδομένου ότι η Τράπεζα μείωσε εκ των προτέρων τα Βασικά επιτόκια για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά, ενόψει της αναμενόμενης μείωσης του Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ, η Τράπεζα θα διατηρήσει το σημερινό μειωμένο επίπεδο των Βασικών Επιτοκίων  ενόσω το Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ θα προσαρμόζεται αναλόγως. Κάθε ένα  από τα Βασικά επιτόκια (για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά) θα συνεχίσει την παρακολούθηση του Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ όταν η τρέχουσα μείωση των επιτοκίων των καταθέσεων θα έχει αντικατοπτριστεί στο Επιτόκιο αναφοράς της ΚΤΚ.

C.      Συνθήκες και παράμετροι που μπορεί να συμβάλουν σε αλλαγή της μεθοδολογίας  υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων

Η Τράπεζα ενδέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο να:

  • Συμπεριλάβει το κόστος χρηματοδότησης από τις χρηματαγορές (wholesale funding) στην μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων εάν αυτό είναι εφαρμόσιμο.
  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία ώστε να συνδέσει τα Βασικά Επιτόκια με άλλο επιτόκιο αναφοράς. Σε περίπτωση που το επιτόκιο αναφοράς αλλάξει, το σχετικό περιθώριο πάνω από το επιτόκιο αναφοράς ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως.
  • Τροποποιήσει τη μεθοδολογία του υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω πιθανών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στις συνθήκες της αγοράς ή ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας του δείκτη που χρησιμοποιείται για το επιτόκιο αναφοράς.

 

Σε περίπτωση αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων, όλοι οι πελάτες θα ενημερώνονται.

  


[1]Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές [‘’Επιτόκια των ΝΧΙ σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)’’] στο www.centralbank.gov.cy

[2] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[3]Στις 17/2/15 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε τροποποίηση της Οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν στην περίπτωση που χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν επιτόκια καταθέσεων υψηλότερα από ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL