Οδηγία για υπηρεσίες πληρωμών

Τι είναι η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών; 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64/EC αφορά τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά, ευρέως γνωστή ως "PSD" (Payment Services Directive) και δημιουργεί ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Η PSD θεωρείται από τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει προς την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Βασικοί στόχοι είναι οι διασυνοριακές πληρωμές να έχουν το ίδιο επίπεδο ευκολίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας με τις εγχώριες πληρωμές και η βελτίωση του ανταγωνισμού.

Η PSD έχει ισχύ σε περισσότερες από 30 χώρες (την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/

Στην Κυπριακή Δημοκρατία η πιο πάνω Οδηγία έχει υιοθετηθεί με το Νόμο που Ρυθμίζει τις Υπηρεσίες Πληρωμών και Συναφή Θέματα (Ν.128(Ι)/2009).

Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

  • Ενιαίο Νομοθετικό Πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη
  • Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές
  • Ταχύτερες πληρωμές
  • Μεγαλύτερη Προστασία των καταναλωτών

Πως χειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών;

Στην Τράπεζα Κύπρου φροντίζουμε ώστε να έχετε την προστασία που παρέχεται από την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία PSD.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ενημερώνουμε ότι σε συμμόρφωση με τoν πιο πάνω Νόμο η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχει προβεί στην τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών μας και έχει καταρτίσει με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας τις πιο κάτω συμβάσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ :

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL