Επιτόκια Αναφοράς

Euro Interbank Offer Rate (EURIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά της Ευρωζώνης από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται στη σελίδα Thompson Reuters EURIBOR01 (ή οποιαδήποτε άλλη σελίδα τη διαδεχθεί)  σύντομα μετά τις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου.

 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό EURIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το EURIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης.

 

London Interbank Offered Rate (LIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε νομίσματα εκτός Ευρώ

LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις στο νόμισμα της πιστωτικής διευκόλυνσης (άλλου εκτός του Ευρώ) για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά του Λονδίνου από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται από το ICE Benchmark Administration Limited (ή οποιοδήποτε άλλο σώμα το διαδεχθεί) περίπου στις 11.45 π.μ., ώρα Λονδίνου, είτε (ανάλογα με τους όρους της σχετικής πιστωτικής διευκόλυνσης):

         i.            δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου (για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Δολάριο Αμερικής, Ελβετικό Φράγκο και Ιαπωνικό Γιεν και ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα);

       ii.            την πρώτη ημέρα έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου (για ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα)

 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό LIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το LIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης.

 Βασικά επιτόκια της Τράπεζας – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ

  • Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ)

ΒΕΤ είναι το Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας και υπολογίζεται ως ακολούθως:

 -        Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

Το ΒΕΤ υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) μέσου επιτοκίου των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση[1] («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ») και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 2.24%. Το ΒΕΤ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[2] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το ΒΕΤ κατά 1% από 5% σε 4% (με ισχύ 1η Μαρτίου 2015) λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη επακόλουθη μείωση του Επιτοκίου αναφοράς  ΚΤΚ.

 

Δεδομένου ότι η Τράπεζα μείωσε εκ των προτέρων τα Βασικά επιτόκια για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά, ενόψει της αναμενόμενης μείωσης του Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ, η Τράπεζα θα διατηρήσει το σημερινό μειωμένο επίπεδο των Βασικών επιτοκίων ενόσω το Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ θα προσαρμόζεται αναλόγως. Κάθε ένα από τα Βασικά επιτόκια (για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά) θα συνεχίσει την παρακολούθηση του Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ όταν η τρέχουσα μείωση των καταθετικών επιτοκίων θα έχει αντικατοπτριστεί στο Επιτόκιο αναφοράς της ΚΤΚ.

 Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.               

  • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ) / Βασικό Επιτόκιο Εμπορικών Διευκολύνσεων

ΒΕΕ είναι το Βασικό επιτόκιο Επιχειρήσεων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 1.24%. Το ΒΕΕ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[3] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το ΒΕΕ κατά 1% από 4% σε 3% (με ισχύ 1η Μαρτίου 2015) λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη επακόλουθη μείωση του Επιτοκίου αναφοράς  ΚΤΚ.

 Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

 

  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ)

ΒΕΣ είναι το Βασικό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείωνκαι υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 0.49%. Το ΒΕΣ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[4] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το ΒΕΣ κατά 1% από 3.25% σε 2.25% (με ισχύ 1η Μαρτίου 2015) λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη επακόλουθη μείωση του Επιτοκίου αναφοράς  ΚΤΚ.

 

Παρακαλούμε δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω επιτόκια αναφοράς ν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

 

Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ και Βασικό επιτόκιο ΕΚΤ: www.centralbank.gov.cy και www.ecb.europa.eu  

 

Euribor: www.emmi-benchmarks.eu

Libor: www.theice.com/iba/libor   

 

 [1] Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές ‘’(Επιτόκια ΝΧΙ) σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)’’ στο www.centralbank.gov.cy

[2] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[3] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[4] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL