Περισσότερα για τα στεγαστικά δάνεια

Ο προσωπικός σου τραπεζίτης

Για την πιο σωστή εξυπηρέτηση και συζήτηση όλων των λεπτομερειών του δανείου σου κατά τρόπο που να ικανοποιούνται πλήρως οι προσωπικές σου ανάγκες, έχουμε υιοθετήσει το θεσμό του προσωπικού τραπεζίτη με καταρτισμένα άτομα στο δίκτυο των καταστημάτων μας. Τα άτομα αυτά προσφέρουν γρήγορη, υπεύθυνη και επαγγελματική εξυπηρέτηση και μαζί τους μπορείς να συζητήσεις όλα τα στοιχεία που θα φέρουν το στεγαστικό σου δάνειο «στα μέτρα σου».

 

Τι στεγαστικούς σκοπούς καλύπτουν τα σχέδια μας;

Τα στεγαστικά μας σχέδια αφορούν την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος ή ακόμη και γης (εκεί όπου η πρόθεση του πελάτη μας είναι να χρησιμοποιήσει τη γη για ανέγερση κατοικίας), για ιδιοκατοίκηση ή για χρήση ως εξοχικό.

 

Τι ποσό μπορείς να δανειστείς για στεγαστικούς σκοπούς;

Η σύναψη στεγαστικού δανείου προϋποθέτει την καταβολή συνεισφοράς από τον ίδιο τον αγοραστή. Το μέγιστο ποσό που μπορούμε να δανείσουμε σήμερα ανέρχεται στο 80% ή στο 70% της αξίας του ακινήτου (ανάλογα με το αν η αγορά γίνεται για ιδιοκατοίκηση ή για εξοχικό) και χρηματοδοτείται με μακροχρόνιο κατά κανόνα δάνειο, όπως προνοείται από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια της Τράπεζας.

Μέλημα μας είναι η ικανότητα αποπληρωμής του κάθε πελάτη μας πράγμα που συζητούμε πάντοτε διεξοδικά για να προσφέρουμε λύσεις που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

 

Πώς προκύπτει το συνολικό κόστος του στεγαστικού σου δανείου;

Το συνολικό κόστος του στεγαστικού σου δανείου αποτελείται από:

 • τους τόκους
 • τα αρχικά έξοδα που καταβάλλονται στην Τράπεζα
 • έξοδα που καταβάλλονται στο κράτος  (πχ υποθηκευτικά/χαρτόσημα)
 • έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους (πχ έξοδα εκτίμησης ακινήτου)

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά μπορεί να προκύψουν και επιπρόσθετα έξοδα όπως επεξηγείται πιο κάτω.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τους τόκους

Επιλογή επιτοκίου

Οι τόκοι με τους οποίους επιβαρύνεται το δάνειο σου υπολογίζονται βάσει του ποσοστού επιτοκίου που θα συμφωνήσεις μαζί μας. Συνήθως υπάρχει η επιλογή μεταξύ κυμαινόμενου επιτοκίου και σταθερού επιτοκίου (για συγκεκριμένη περίοδο πχ 3 ή 5 χρόνων).

Αν επιλέξεις σταθερό επιτόκιο, αυτό σημαίνει ότι για την περίοδο που έχεις επιλέξει (πχ 5 χρόνια) το επιτόκιο παραμένει σταθερό και δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση. Έτσι η δόση σου παραμένει σταθερή. Στη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, τα δάνεια αυτά μετατρέπονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Αν επιλέξεις δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (είτε ανοδικά είτε καθοδικά). Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από τη βάση (η οποία μπορεί να είναι Euribor ή βασικό στεγαστικό επιτόκιο της Τράπεζας) πλέον το περιθώριο ή προσαύξηση. Κάθε φορά που αλλάζει το συνολικό επιτόκιο, αλλάζει και η δόση του δανείου σου. 

Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

 • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο του δανείου. Ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου με τις πληρωμές που έχεις κάνει.
 • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπο του.

 

Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;

Τα στεγαστικά μας δάνεια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται κατά την παραχώρηση του δανείου.

Αρχικά Έξοδα Τράπεζας:

 • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σου.
 •  Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: υπάρχει μια σταθερή χρέωση κατά την ετοιμασία των εγγράφων €40 για δάνεια με ποσό ίσο των €20,000 και €75 για δάνεια με ποσό πέραν των €20,000.  Για να γνωρίζεις επακριβώς όλες τις χρεώσεις μας, ζήτησε τιμοκατάλογο που αφορά τα στεγαστικά δάνεια.

Κυβερνητικά έξοδα:

 • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο κτηματολόγιο.
 •  Έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφόρο Χαρτοσήμων.
 •  Έξοδα που καταβάλλονται στο κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους:

Τέτοια έξοδα αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται, ή έξοδα για ασφάλεια ζωής ή/και κατοικίας.

 

Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ);

Το ΣΕΠΕ είναι το συνολικό κόστος του δανείου για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του παρεχόμενου δανείου. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους του δανείου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων, τις οποίες καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής).

Το ΣΕΠΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο, αφού συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου και έτσι σε βοηθά να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν συγκρίνεις διαφορετικά σχέδια είτε της ίδιας της τράπεζας είτε άλλων τραπεζών.

 

Άλλα έξοδα με τα οποία πιθανόν να επιβαρυνθείς

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν προχωρήσω τελικά με τη σύναψη δανείου που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα;

Θα επιβαρυνθείς με ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αιτούμενης χρηματοδότησης με μέγιστο ποσό €850, ως έξοδα ακύρωσης εγκεκριμένου δανείου.

Τι γίνεται σε περίπτωση σταδιακών αποσύρσεων από το δάνειο μου;

Στις περιπτώσεις αυτές θα χρεώνεσαι με το ποσό των €20 κάθε φορά που θα αποσύρεις ποσά από το δάνειο σου. Αν θα αποσύρεις όλο το δάνειο σου άμεσα, τότε δεν προκύπτει για σένα  οποιοδήποτε έξοδο.

Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής/πρόωρης καταβολής δόσεων δανείου;  

Στις περιπτώσεις όπου δάνειο με σταθερό επιτόκιο (σε οποιανδήποτε στιγμή κατα την διάρκεια του δανείου)  αποπληρώνεται πρόωρα πλήρως ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεωθείτε με διοικητικά έξοδα προπληρωμών.

Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν χρεώνονται με έξοδα πρόωρης εξόφλησης. 

Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;  

Στην περίπτωση που δεν αποπληρώνεται ομαλά το δάνειο σου προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αφορούν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί και ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα.

Μπορώ να αναστείλω τη δόση μου; 

Έχεις το δικαίωμα να αναστείλεις την πληρωμή δύο δόσεων κάθε χρόνο (με σύνολο 24 δόσεις για όλη τη διάρκεια του δανείου σου) και να μην χρεώνεσαι έτσι με έξοδα καθυστερήσεων. Πρέπει όμως να ενημερώνεις έγκαιρα τον προσωπικό σου τραπεζίτη για να κάνεις χρήση του δικαιώματος σου.

Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;

H δόση σου πρέπει να καταβάλλεται κανονικά στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου. Για να αποφεύγονται άσκοπα έξοδα καθυστερήσεων θα πρέπει να συζητάς με τον προσωπικό σου τραπεζίτη και να καθορίζεις από την αρχή η ημερομηνία που σε βολεύει για την καταβολή της δόσης σου. Αν αυτή η ημερομηνία αλλάξει μελλοντικά, θα πρέπει να έρχεσαι έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σου τραπεζίτη για να γίνεται η ανάλογη αλλαγή. Για τη δική σου ευκολία είναι σωστό να δώσεις γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα ώστε η δόση σου να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό σου.

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές σου συνθήκες και δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου και στην κανονική καταβολή των δόσεων, πρέπει να έρχεσαι έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σου τραπεζίτη για να διευθετήσεις ένα καινούργιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL