Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

1. Πώς κάνω αίτηση για χρηματοδότηση αυτοκινήτου;
2. Χρειάζομαι εξασφαλίσεις;
3. Με ποια μέθοδο χρηματοδοτείται το αυτοκίνητό μου;
4. Πότε πρέπει να πληρώνω τη δόση μου;
5. Τι γίνεται σε περίπτωση που θα δυσκολεύομαι να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου για αρκετό διάστημα;
6. Υπάρχει επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης;
7. Ποιό είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης μου;
8. Πως υπολογίζονται οι τόκοι;
9. Τι είναι το ΣΕΠΕ;

 

1. Πώς κάνω αίτηση για χρηματοδότηση αυτοκινήτου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα γραφεία πώλησης αυτοκινήτων ή οποιοδήποτε κατάστημά μας αν είστε 18–65 ετών, εργάζεστε ή έχετε άλλες πηγές εισοδήματος.

 

2. Χρειάζομαι εξασφαλίσεις;

Εξασφάλιση είναι το ίδιο το αυτοκίνητο. Μπορεί όμως να σας ζητηθούν και επιπρόσθετες εξασφαλίσεις (όπως προσωπικές εγγυήσεις ή δέσμευση κατάθεσης).

 

3. Με ποια μέθοδο χρηματοδοτείται το αυτοκίνητό μου;

Mε τη μέθοδο της ενοικιαγοράς. Αφού εγκριθεί η χρηματοδότηση,  το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας, πληρώνουμε τον πωλητή και παίρνετε άμεσα το αυτοκίνητό σας. Με την εξόφληση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, αφού καταβληθεί ένα μικρό συμβολικό ποσό στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.

 

4. Πότε πρέπει να πληρώνω τη δόση μου;

Καλό είναι να μην καθυστερείτε στην αποπληρωμή των δόσεων σας πέρα από την ημερομηνία που έχουμε μαζί προσυμφωνήσει και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας, για να μην επιβαρύνεσαι με επιπλέον έξοδα. Για δική σας ευκολία μπορείτε να δώσετε γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα έτσι ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.

 

5. Τι γίνεται σε περίπτωση που θα δυσκολεύομαι να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου για αρκετό διάστημα;

Σε περίπτωση που καθυστερήσετε στην καταβολή των δόσεων, προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία παρουσιάζονται ως επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί. Αν αλλάξουν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στην κανονική καταβολή των δόσεων, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη, για να βρείτε μαζί ένα καινούργιο πρόγραμμα αποπληρωμής.

 

6. Υπάρχει επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης;

Όχι. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δεν επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε έξοδα.

 

7. Ποιό είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης μου;

Το συνολικό κόστος καθορίζεται από:

  • τους τόκους
  • το δικαίωμα αγοράς, όπως καθορίζεται στο συμβόλαιο 
  • τα κυβερνητικά έξοδα (π.χ. χαρτόσημα, έξοδα μεταβιβάσεων)

 

8. Πως υπολογίζονται οι τόκοι;

  • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο.
  • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου με το ημερήσιο υπόλοιπο.

 

9. Τι είναι το ΣΕΠΕ;

Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) είναι το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης σας (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των τραπεζικών εξόδων που καλείστε να πληρώσετε), εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό της χρηματοδότησης.

Το ΣΕΠΕ σας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα της χρηματοδότησης και είναι το καλύτερο εργαλείο που σας δίνεται για να συγκρίνεις διαφορετικά σχέδια, είτε της ιδίας της Τράπεζας, είτε άλλων Τραπεζών μεταξύ τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL