Προσωπικό δάνειο

1. Προσωπικός Τραπεζίτης
2. Τι εννοούμε με τον όρο «προσωπικό δάνειο»;
3. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε προσωπικό δάνειο;
4. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου;
5. Ποιες εξασφαλίσεις απαιτούνται για τα προσωπικά δάνεια;
6. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής των προσωπικών δανείων;
7. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο των προσωπικών δανείων;
8. Ποιο το συνολικό κόστος του προσωπικού μου δανείου;

Χρήσιμες πληροφορίες για τους τόκους
9. Επιλογή επιτοκίου
10. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;
11. Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;
12. Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);
13. Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;
14. Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;
15. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

Επεξήγηση τραπεζικών όρων:
16. Τι είναι το Euribor;
17. Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);

 

 

1. Προσωπικός Τραπεζίτης

Για την πιο σωστή εξυπηρέτηση και συζήτηση όλων των λεπτομερειών του δανείου σας κατά τρόπο που να ικανοποιούνται πλήρως οι προσωπικές σας ανάγκες, η Τράπεζα μας έχει υιοθετήσει το θεσμό του προσωπικού τραπεζίτη με καταρτισμένα άτομα στο δίκτυο των καταστημάτων της. Τα άτομα αυτά προσφέρουν γρήγορη, υπεύθυνη και επαγγελματική εξυπηρέτηση και μαζί τους μπορείτε να συζητήσετε όλα τα στοιχεία που θα φέρουν το δάνειο αυτοκινήτου «στα μέτρα σας».

 
2. Τι εννοούμε με τον όρο «προσωπικό δάνειο»;

Προσωπικό δάνειο χαρακτηρίζεται το δάνειο το οποίο χορηγείται από την Τράπεζα για την κάλυψη προσωπικών σας αναγκών. Αυτές μπορεί να είναι:

 • Έκτακτα προσωπικά και οικογενειακά έξοδα
 • Έξοδα διακοπών
 • Έξοδα γάμου
 • Μικρά έξοδα επιδιόρθωσης ή ανακαίνισης κατοικίας

Τα προσωπικά δάνεια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εξόφληση υφιστάμενων μικρών δανείων για καλύτερο προγραμματισμό και μείωση των μηνιαίων δόσεων.

 
3. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε προσωπικό δάνειο;

Μπορείτε να αποταθείτε σε μας για τη χορήγηση προσωπικού δανείου αν είστε ηλικίας 18-65 ετών και είστε εργαζόμενος ή έχεις άλλες πηγές εισοδημάτων. Παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που θα ζητήσει ο προσωπικός σας τραπεζίτης, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε έγκριση του προσωπικού σας δανείου.

 
4. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό του δανείου;

Ουσιαστικά δεν υπάρχει μέγιστο ποσό και το ποσό του δανείου καθορίζεται από τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, αλλά και από την ικανότητα για αποπληρωμή του όπως αυτή θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα. Στόχος μας είναι τα δάνεια που σας παραχωρούνται να ανταποκρίνονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

 
5. Ποιες εξασφαλίσεις απαιτούνται για τα προσωπικά δάνεια;

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δάνεια μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη λήψη οποιασδήποτε εξασφάλισης. Σε περίπτωση που θα προσφερθεί εξασφάλιση, αυτή μπορεί να είναι:

 • Προσωπικές εγγυήσεις
 • Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής
 • Δέσμευση καταθετικού λογαριασμού
 • Yποθήκευση ακινήτου κ.ά.

6. Πώς καθορίζεται ο χρόνος αποπληρωμής των προσωπικών δανείων;

Η διάρκεια αποπληρωμής του προσωπικού δανείου μπορεί να είναι από 6 μέχρι 120 μήνες και η εξόφληση του γίνεται συνήθως με ισόποσες μηνιαίες δόσεις. To ύψος των δόσεων που μπορείτε να καταβάλλετε είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια του δανείου σας.

7. Πώς καθορίζεται το επιτόκιο των προσωπικών δανείων;

Το επιτόκιο για τα δάνεια αυτά καθορίζεται από την εξασφάλιση που προσφέρετε. Είναι λογικό εκεί όπου προσφέρεται εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. υποθήκη, δέσμευση κατάθεσης, εκχώρηση ασφάλειας ζωής με αξία εξαγοράς) το επιτόκιο να είναι χαμηλότερο, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται εμπράγματη εξασφάλιση (π.χ. προσφέρονται μόνο προσωπικές εγγυήσεις) το επιτόκιο να είναι ψηλότερο.

8. Ποιο το συνολικό κόστος του προσωπικού μου δανείου;

Το συνολικό κόστος του προσωπικού σας δανείου αποτελείται από τα εξής:

 • Τόκους
 • Αρχικά έξοδα που καταβάλλονται στην Τράπεζα
 • Κυβερνητικά έξοδα (π.χ. υποθηκευτικά/χαρτόσημα)
 • Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους (π.χ. έξοδα εκτίμησης ακινήτου)

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που το δάνειο δεν αποπληρώνεται κανονικά θα προκύψουν και επιπρόσθετα έξοδα.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τους τόκους

9. Επιλογή επιτοκίου

Τα σχέδια των προσωπικών δανείων προσφέρονται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (είτε ανοδικά είτε καθοδικά). Κάθε φορά που αλλάζει το συνολικό επιτόκιο, αλλάζει και η δόση του δανείου.

10. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων του δανείου σας είναι οι εξής:

 • Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό υπόλοιπο του δανείου. Ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου με τις πληρωμές που έχετε κάνει.
 • Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπο του.
 • Οι τόκοι που συσσωρεύονται προστίθενται (κεφαλαιοποιούνται) στο υπόλοιπο του δανείου δύο φορές το χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (30/6 και 31/12).

11. Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;

Τα προσωπικά σας δάνεια φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μια φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου. Τα έξοδα αυτά είναι τα εξής:

Αρχικά Έξοδα Τράπεζας:

 • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: η χρέωση είναι ανάλογη με τα έγγραφα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο δάνειο. Για να γνωρίζετε επακριβώς όλες τις χρεώσεις μας, ζητήστε τον ειδικό τιμοκατάλογο που αφορά τα προσωπικά δάνεια.

Κυβερνητικά έξοδα:

Τα έξοδα αυτά καθορίζονται κατά κανόνα βάσει νομοθεσίας:

 • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο κτηματολόγιο.
 • Έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον έφορο χαρτοσήμων.

Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους

Τέτοια έξοδα αφορούν την εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται ως εξασφάλιση η υποθήκευση ακινήτου ή έξοδα για ασφάλεια ζωής.

12. Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);

Το ΣΕΠΕ είναι το συνολικό κόστος του δανείου για τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του παρεχόμενου δανείου. Το ΣΕΠΕ περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κόστους του δανείου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων, τις οποίες καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής).

Το ΣΕΠΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο, αφού συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου και έτσι σε βοηθά να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν συγκρίνεις διαφορετικά σχέδια, είτε της ίδιας της τράπεζας, είτε άλλων τραπεζών.

13. Τι γίνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων;

Σε περίπτωση που δεν αποπληρώνεται ομαλά το δάνειο σας προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αφορούν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο επιτόκιο για το ποσό που δεν έχει πληρωθεί και ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα θα πρέπει να πληρώνετε τη δόση του δανείου σας τη συγκεκριμένη μέρα που έχετε συμφωνήσει με τον προσωπικό σας τραπεζίτη.

14. Πότε πρέπει να πληρώσω τη δόση μου;

H δόση σας πρέπει να καταβάλλεται κανονικά στην ημερομηνία που προνοείται από τους όρους του δανείου. Για να αποφεύγονται άσκοπα έξοδα καθυστερήσεων θα πρέπει να συζητάτε με τον προσωπικό σας τραπεζίτη και να καθορίζετε από την αρχή την ημερομηνία που σας βολεύει για την καταβολή της δόσης σας. Αν αυτή η ημερομηνία αλλάξει μελλοντικά, θα πρέπει να έρχεστε έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να γίνεται η ανάλογη αλλαγή. Για τη δική σας ευκολία, είναι σωστό να δώσετε γραπτές οδηγίες στην Τράπεζα ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό σας.

15. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν και υπάρχει δυσκολία στην καταβολή των δόσεων όπως έχει προγραμματιστεί;

Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας και στην κανονική καταβολή των δόσεων, πρέπει να έρχεστε έγκαιρα σε επαφή με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να διευθετήσετε ένα καινούργιο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL