Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση, μειώνει τον ELA και βελτιώνει τη ρευστότητά της

Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί και ενισχύει την ηγετική της θέση στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή της θέση, η περαιτέρω μείωση του ELA και η βελτίωση της ρευστότητάς της δημιουργούν θετικές προοπτικές για το Συγκρότημα, και στηρίζουν τις προσπάθειες χρηματοδότησης υποσχόμενων τομέων της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2016 που ανακοίνωσε σήμερα, οι δυο κύριοι στόχοι της Τράπεζας Κύπρου επιτυγχάνονται:

ELA

Ο ELA φθάνει στο €2,8 δις καταγράφοντας μείωση κατά €1 δις, από την αρχή του έτους,  δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές γι’ αποπληρωμή του, πριν το τέλος του 2017. Η κεφαλαιακή της θέση ισχυροποιείται στο 14,3%,  καταγράφοντας αύξηση 30 μονάδων βάσης στον δείκτη Κεφαλαίου που ενισχύεται μέσω κερδοφορίας και μείωσης των Σταθμισμένων Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος. Η κεφαλαιακή της επάρκεια στηρίζεται και από την πώληση των Kermia Hotels Ltd, μια συναλλαγή που είχε  καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία περίπου €1,8 εκατ., βάσει της λογιστικής αξίας στις 31 Μαρτίου 2016, και καθαρό όφελος στα κεφάλαια ύψους περίπου €18 εκατ.

Η βελτίωση της ρευστότητας, εκτός από την ενισχυμένη βάση της Τράπεζας, ενδυναμώνουν τις επιλογές χρηματοδότησης υποσχόμενων τομέων της εγχώριας οικονομίας που αναμένεται να στηρίξουν και να διαφοροποιήσουν την οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, η επαναφορά της εμπιστοσύνης των πελατών και η αναστροφή των οικονομικών δεικτών στηρίζουν τις προσπάθειες για προσέλκυση και διατήρηση καταθέσεων.

Γενικότερα, η συνολικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος αυξάνει τις επιλογές χρηματοδότησής της και διευκολύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές γι’ άντληση χρηματοδότησης, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και το επενδυτικό ενδιαφέρον Ένας από τους κύριους στόχους, η  αποπληρωμή του ELA, επιτυγχάνεται πλήρως καθώς η Τράπεζα διαθέτει ένα ισχυρό «πακέτο» εργαλείων όπως είναι:

  • H αύξηση των καταθέσεων
  • Η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές
  • Η ωρίμανση των μη βασικών ομολόγων
  • Η διατήρηση ρευστότητας από τις εργασίες της
  • Οι ενέργειες απομόχλευσης
  • Τα καλυμμένα ομόλογα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ
  • Η χρήση δανείων ως εγγύηση για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μέσω του πλαισίου Πρόσθετων Δανειακών Απαιτήσεων.

Οι καταθέσεις

ςCustDepositBase

Οι καταθέσεις πελατών εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συγκροτήματος.  Η συνεισφορά τους προς τη συνολική χρηματοδότηση του Συγκροτήματος αυξάνεται σταδιακά. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 62% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με 61% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανέρχονται στα €14,13 δις, καταγράφοντας μια αύξηση κατά €152 εκατ. ώστε ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις να παρουσιάζει βελτίωση στο 119% στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με 121% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα μερίδια αγοράς για Κάτοικους και Μη-Κάτοικους ανήλθαν στο 26,5% και 32,9%  αντίστοιχα, κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τρίμηνο ανήλθε στο ικανοποιητικό επίπεδο του 40%.  Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και απομειώσεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το πρώτο τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €145 εκατ. και €50 εκατ., αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφθασαν τα €185 εκατ., σε σύγκριση με τα €198 το τέταρτο τρίμηνο του 2015, καταγράφοντας πτώση λόγω της μείωσης του όγκου των δανείων, των ενεργειών απομόχλευσης και της πλήρους αποπληρωμής των ομόλογων υψηλής απόδοσης από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Δεκέμβριο του 2015. CapitalRatios