Κτίζεται η «επόμενη τράπεζα»

Το banknext της Τράπεζας Κύπρου συμβάλει στο ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου

Το digital banking αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους για την ανάπτυξη της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση του επενδυτικού προϊόντος. Η Τράπεζα Κύπρου θεωρεί ως προτεραιότητά και υποχρέωσή της να ηγηθεί του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του χρηματοοικονομικού τομέα, διαπιστώνοντας πως ένα τέτοιο εγχείρημα θα στηρίξει τον διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη της Κύπρου και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα μας.

H Τράπεζα Κύπρου έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός Προγράμματος «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που στοχεύει να προσφέρει υπηρεσίες που απαντούν στις σημερινές ανάγκες των πελατών. Σε αυτό το μεγάλο εγχείρημά της συνεργάζεται με τη διεθνή εταιρεία τεχνολογίας IBM, προτείνοντας ψηφιακές εμπειρίες οι οποίες να ικανοποιούν τον πελάτη.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» αναφέρεται στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό», αναλύει τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος και αναφέρεται στα θετικά πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν για την οικονομία και το χρηματοοικονομικό σύστημα.

 Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «Ψηφιακό Μετασχηματισμό»;

Ο όρος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ή banknext, περιγράφει την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων ψηφιακών καναλιών προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ή για την αναβάθμιση των υφισταμένων. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι γι’ αυτό που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς στον ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος δεν είναι απλά η αναβάθμιση κι ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής οικονομίας. Η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της Ευρώπης και έχει αρχίσει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο.

 Ποιο στόχο έχει θέσει η Τράπεζα Κύπρου;

Αναγνωρίζουμε τις τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται στον περιβάλλοντα χώρο, και που οδηγούν σε οξύτερο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ψηφιακά κανάλια υπερβαίνουν τα όποια γεωγραφικά σύνορα και ταυτόχρονα δημιουργούν ευκαιρίες για διείσδυση σε νέες αγορές.

Μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί στην εντατικοποίηση της προσπάθειάς της να εκσυγχρονιστεί και να μπορεί να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά προσφέροντας μια γκάμα υπηρεσιών που απαντούν στις σημερινές ανάγκες των πελατών. Στόχος είναι η δημιουργία διαρκούς συγκριτικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενου σε σύγχρονες πρακτικές εργασίας κι ευέλικτες τεχνολογίες.

Προσβλέπουμε σε μια Τράπεζα με αξιοζήλευτη πλατφόρμα τεχνολογίας, αποδοτική και αποτελεσματική. Μέσω της αναδιοργάνωσης κι αυτοματοποίησης των διαδικασιών στοχεύουμε σε σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές αποδόσεις, κατευθύνοντας συναλλαγές ρουτίνας σε ψηφιακά κανάλια. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό ανταγωνισμό και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τα ψηφιακά μας κανάλια, με ταυτόχρονη αναβάθμιση κι αναδιαμόρφωση του δικτύου των καταστημάτων. Πάνω απ’ όλα θέλουμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για τους πελάτες μας είτε η επιλογή τους είναι ψηφιακό κανάλι είτε επίσκεψη σε κατάστημα του δικτύου μας.

Για την επίτευξη των πιο πάνω, έχουμε επιλέξει ως στρατηγικό εταίρο την ΙΒΜ, διεθνούς εμβέλειας εταιρεία τεχνολογίας η οποία ταυτίζει την επιτυχία της με αυτή των συνεργατών της.

 Τι περιλαμβάνει η συνεργασία με την ΙΒΜ;

Η συνεργασία με την ΙΒΜ θα είναι πολυετής και πολυδιάστατη. Η ΙΒΜ θα συμμετέχει στο εν λόγω έργο με σημαντικό αριθμό προσωπικού υψηλής τεχνογνωσίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ένα μέρος της συνεργασίας αφορά στη μεταφορά της τεχνογνωσίας αυτής. Η Τράπεζα Κύπρου θα επωφεληθεί με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και τεχνικής υποστήριξης και συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί από την ΙΒΜ. Η γνώση αυτή θα περάσει σε μας και θα υιοθετηθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό δημιουργείται συγκεκριμένος μηχανισμός με συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας. Αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, η Διεύθυνση Πληροφορικής της Τράπεζας θα έχει πλέον αναπτύξει γνώσεις και πρακτικές ικανές να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας σε διεθνές επίπεδο.

Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Η ΙΒΜ σε συνεργασία με την Τράπεζα και την KPMG Κύπρου, η οποία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση του έργου, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό νέων ψηφιακών διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων.  Δημιουργείται Μονάδα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εφαρμογών (Digital Factory), που θα λειτουργήσει ως ένας ευέλικτος μηχανισμός παραγωγής που θα εκμεταλλεύεται  αναδυόμενες τεχνολογικές δεξιότητες κι εργαλεία.

Τέλος, στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» και της ανάπτυξης της τεχνολογίας τα δύο μέρη θα αναπτύξουν Μηχανισμό Καινοτομίας, δημιουργώντας την υποδομή για τη σύλληψη κι ανάπτυξη  καινοτόμων και την απορρόφηση νέων τεχνολογιών, που θα τροφοδοτεί αδιάκοπα το Πρόγραμμα «Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» βρίσκεται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς η οικονομία είναι αλληλένδετα συνυφασμένη με τις τεχνολογικές αλλαγές. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σύνδεση οικονομίας και τεχνολογικών αλλαγών που προωθούνται από οργανισμούς που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο για την Κύπρο, όπως η Τράπεζα Κύπρου;

Όπως η πορεία της Τράπεζας Κύπρου εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την πορεία της κυπριακής οικονομίας, κι όπως η κυπριακή οικονομία επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της Τράπεζάς μας, αντίστοιχος συσχετισμός υφίσταται μεταξύ του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» στην Τράπεζά μας και της ψηφιακής οικονομίας. Η επιτυχία του έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γενικότερο κυπριακό ψηφιακό περιβάλλον.

Ως Τράπεζα Κύπρου έχουμε όραμά μας την επιτάχυνση της πορείας του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» της κυπριακής οικονομίας, αναπτύσσοντας και συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρόσφατη διοργάνωση από την Τράπεζα Κύπρου του πρώτου Hackathon στην Κύπρο είναι ένα μικρό παράδειγμα της προσπάθειάς μας. Κρίνουμε ότι η μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή θα συμβάλει ουσιαστικά στην ευελιξία και στην ευκινησία, και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους που αφορούν στον τραπεζικό τομέα κι επεξεργαζόμαστε τρόπους κινητοποίησης της οικονομίας προς την κατεύθυνση αυτή. Σ’ ό,τι αφορά στη συνεργασία μας με την ΙΒΜ, έχουμε διασφαλίσει την προοπτική ουσιαστικής συμμετοχής κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας στο εν λόγω έργο. Η συμμετοχή αυτή, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς που σχετίζονται με την τεχνολογία, αλλά και η συνεργασία με το κράτος, αποτελούν απαραίτητα συστατικά για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας μας και τη δημιουργία ψηφιακού οικοσυστήματος για τη χώρα μας.