Ανακοινώσεις πλειστηριασμών


Ανακοινώσεις πλειστηριασμών στα πλαίσια του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965.

Σχετικές ανακοινώσεις:

Για απορίες / διευκρινίσεις παρακαλούμε αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-126845 ή 22-126843.

Σημειώνεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

  1. Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του ή σε γονέα του ή σε κατιόντα αυτού μέχρι τρίτου βαθμού ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή
  2. σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη
  3. στους εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και στους συγγενείς αυτών μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας

Σημείωση: για πληρωμές που θα γίνονται στους πλειστηριασμούς 

Ο προσφοροδότης με την υψηλότερη προσφορά υποχρεούται  όπως προβεί σε άμεση πληρωμή ποσού, όχι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς. Το ποσό αυτό καταβάλλεται άμεσα στον δημοπράτη κατά την αποδοχή της προσφοράς. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του.

Μαζί με την πιο πάνω προκαταβολή, καταβάλλονται τα μεταβιβαστικά έξοδα (8% επί του ποσού πώλησης που υπερβαίνει τις €350.000, ανά ιδιοκτήτη), τα τέλη εγγραφής (€10 ανά ακίνητο) και τα έξοδα έκδοσης τίτλου (€5 ανά τίτλο).

Οι πληρωμές των πιο πάνω ποσών γίνονται με επιταγές (τραπεζικές ή/και προσωπικές).

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.