Tο Σχέδιο «Εστία»

Το Σχέδιο «Εστία» είναι ένα ειδικό σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στην Τράπεζα, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Οι χορηγήσεις αυτές, πουν είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη πρώτης κατοικίας, πρέπει να συνεχίσουν να είναι μη εξυπηρετούμενες μέχρι την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

To Σχέδιο ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, συμβάλλει στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων που είναι εξασφαλισμένα με την κύρια κατοικία των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο θα πρέπει να προχωρήσουν σε διακανονισμό για αναδιάρθρωση του δανείου τους με την Τράπεζα και να πληρούν συγκεκριμένα περιουσιακά, εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Οφέλη

Το Σχέδιο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για αναδιάρθρωση των οικονομικών υποχρεώσεων δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το δάνειό τους και για την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με την Τράπεζα στην οποία διατηρούν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Όσοι δανειολήπτες αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους, στο πλαίσιο του Σχεδίου, θα έχουν τα πιο κάτω ωφελήματα:

 • Ελάφρυνση του χρέους τους.
 • Καταβολή του 1/3 των δόσεων του δανείου τους (τόκους και κεφάλαιο) από το κράτος.
 • Ελάφρυνση της δόσης του δανείου και μείωση του επιτοκίου.
 • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Τερματίζεται η αβεβαιότητα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη και της οικογένειάς του.

 

Φιλοσοφία

Οι βασικότερες αρχές του Σχεδίου είναι:

 • Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.
 • Οι Τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα προσφέρουν σε όλους τους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις και το οφειλόμενο ποσό του χρέους το οποίο εξασφαλίζεται από πρώτη κατοικία.
 • Το αναδιαρθρωμένο ποσό θα υπολογίζεται ως το χαμηλότερο μεταξύ α) του υπολοίπου του δανείου/πιστωτικών διευκολύνσεων που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία κατά την ημερομηνία της αναδιάρθρωσης και β) της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας.
 • Για τα πρώτα 7 χρόνια, το επιτόκιο του αναδιαρθρωμένου δανείου είναι μεταβλητό και βασίζεται στο εξαμηνιαίο επιτόκιο Euribor +2,5% (με ανώτερο όριο το 3,5%). Για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο εξαμηνιαίο επιτόκιο Euribor +2%.
 • Η διάρκεια αποπληρωμής δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη.
 • Οι  δανειολήπτες θα αποπληρώνουν στην Τράπεζα τα 2/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του αναδιαρθρωμένου δανείου.
 • Μέσω του Κρατικού Φορέα που θα διαχειρίζεται το Σχέδιο, το κράτος θα καλύπτει το 1/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου μια φορά τον χρόνο, νοουμένου ότι  ο δανειολήπτης συνεχίζει να καταβάλλει τα 2/3 και εξυπηρετεί το αναδιαρθρωμένο του δάνειο.
 • Σε περίπτωση που τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλίζονται και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Τράπεζα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου/πιστωτικών διευκολύνσεων κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης και β) της αγοραίας αξίας των άλλων εμπράγματων εξασφαλίσεων.
 • Όταν παραμένει υπόλοιπο, το οποίο δεν εξασφαλίζεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης του αναδιαρθρωμένου δανείου της πρώτης κατοικίας.
 • Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις θα διατηρούνται και δεν θα ζητούνται πρόσθετες, εκτός και αν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, η Τράπεζα θα αξιολογεί  την ικανότητα αποπληρωμής και θα πραγματοποιεί έλεγχο βιωσιμότητας της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης.
 • Τα αποτελέσματα της εξέτασης/αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στον Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή.
 • Με την έγκριση της αίτησης, ο Κρατικός Φορέας θα προχωρεί στη σύναψη σύμβασης με τον αιτητή.
 • Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι, η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώσιμη, ο Κρατικός Φορέας θα απορρίπτει τη συμμετοχή στο Σχέδιο.
Κριτήρια & Προϋποθέσεις

Το Σχέδιο αφορά δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά την περίοδο από την 30η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Επίσης, έχουν καθοριστεί  συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται για συμμετοχή στο Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το/τα δάνειο/α/ πιστωτική/ές διευκόλυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη ή συνεχόμενες υποθήκες κύριας κατοικίας (ιδιόκτητη στέγη που χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη  ή/και από μέλη της οικογένειάς του).
 • Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €350.000.
 • Τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί πρώτη υποθήκη ή και συνεχόμενες υποθήκες, επί της κύριας κατοικίας ή έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο για την αγορά της κύριας κατοικίας  ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από 90 μέρες. Νοείται ότι, δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά, δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

To συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

 • Νοικοκυριά με ένα άτομο μέγιστο ποσό εισοδήματος €20,000 τον  χρόνο.
 • Για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα  €35,000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο €45,000 τον χρόνο. 
 • Για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα  €50,000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα €55,000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με τέσσερα εξαρτώμενα  και άνω, €60,000 τον χρόνο, ποσό το οποίο αποτελεί και την οροφή του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 • Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη.  Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα  λαμβάνεται το εισόδημα των μελών της οικογένειας του  κύριου μετόχου (με ποσοστό πάνω από 50%) της εταιρείας αφού με την αναδιάρθρωση του δανείου ο κύριος μέτοχος θα αναλάβει τον δανεισμό και θα μετατραπεί σε δανειολήπτη. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού (δηλαδή τα   περιουσιακά   στοιχεία   του   νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας, χωρίς το ποσό να υπερβαίνει τις €250 χιλιάδες.
 • Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή από το 2013.
 • Ο δανειολήπτης θα πρέπει να δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχειών από τον Κρατικό Φορέα.

(Αριθμητικά παραδείγματα και πληροφορίες για το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: www.mof.gov.cy)

Υποβολή αίτησης

Η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου υποβολής αίτησης στο Σχέδιο θα ανακοινωθεί σύντομα από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω δημόσιας πρόσκλησης. Το Σχέδιο θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένη χρονική διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής δεν θα γίνεται αποδεκτή καμιά αίτηση, ακόμη και αν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις.

Με  την ανακοίνωση της έναρξης της  περιόδου υποβολής αιτήσεων, ο κάθε δανειολήπτης θα πρέπει να υποβάλει την επίσημη αίτησή του, καταθέτοντας  τα σχετικά έγγραφα και υποστηρικτικές πληροφορίες στην Τράπεζα. Όλα τα στοιχεία θα αξιολογηθούν, κι αν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο Σχέδιο, θα προωθηθούν στον Κρατικό Φορέα, ο οποίος και θα λάβει την τελική απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

Ο κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών και αντίγραφο της αίτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μόλις ανακοινωθούν από τον Κρατικό Φορέα. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: www.mof.gov.cy.

Ωστόσο, για καλύτερο συντονισμό, σας καλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε, εάν και πώς, μπορείτε να επωφεληθείτε  στο πλαίσιο της συνεργασίας μας.

Στις περιπτώσεις  που δεν πληροίτε τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να σας προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού ώστε να τερματιστεί η αβεβαιότητά σας.

Για να διασφαλιστεί ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου, είναι σημαντικό να εκδηλώσετε άμεσα το ενδιαφέρον σας ώστε να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα «Εστία» τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • Τηλεφωνικό κέντρο «Εστία»: 80005000

Ώρες εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου: 8.00 π.μ.- 6.00 μ.μ.


Σε κάθε επικοινωνία με την Τράπεζα, παρακαλούμε αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Όνομα                        
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
 • Αριθμό ταυτότητας/αριθμό μητρώου εταιρείας
 • Αριθμός εγγραφής τίτλου πρώτης κατοικίας.
Επικοινωνία
 • Ειδική ομάδα «Εστία» 80005000
 • Email estia@bankofcyprus.com
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών Πιέστε εδώ
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.