62

Όροι και Προϋποθέσεις


Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Η χρήση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση αυτής του ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.


Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου είναι ιδιοκτησία του Συγκροτήματος της Τράπεζα Κύπρου. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εντούτοις, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανα πάσα στιγμή. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε αλλαγή από μας χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε από αυτή δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία σας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας σε τέτοιες ιστοσελίδες, αφού αυτές είναι πέραν του δικού μας  ελέγχου.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Εμπιστευτικότητα

1. Ποια είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εν ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί π.χ. αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεση του να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για τον σκοπό παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και/ή προϊόντων.

2. Δέσμευση Τράπεζας Κύπρου

  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ  δεσμεύεται με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία Του Ατόμου) Νόμο του 2001 όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου.
  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ δεσμεύεται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται απόρρητα και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας ή σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο ή διάταγμα δικαστηρίου.

3. Δικαιώματα Πελατών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (έναντι πληρωμής του σχετικού δικαιώματος) και διόρθωσης των εν λόγω δεδομένων σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε γραπτώς ή τηλεφωνικώς με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ που είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: Τράπεζα Κύπρου, Κεντρικά Γραφεία, οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ: +357-22122500.

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Η Τράπεζα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της, χωρίς να  αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στην ιστοσελίδα.


Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.


Προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την χρήση του ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω

  • email, στην διεύθυνση info@bankofcyprus.com,
  • είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 800.00.800 (00357 22 128000 για διεθνείς κλήσεις) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7:45 - 20:00.

Κεντρικά Γραφεία

Τα Κεντρικά Γραφεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου βρίσκονται στην Οδό Στασίνου 51, Στρόβολος, Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία.