Στεγαστικό δάνειο Restart με επιδότηση επιτοκίου

Για την πρώτη σας κατοικία

 • Δάνειο με επιδότηση 1,50%

  Εξασφαλίστε δάνειο για την πρώτη σας κατοικία με επιδότηση επιτοκίου 1,50% από το κράτος, για περίοδο 4 χρόνων.

 • Χρηματοδότηση μέχρι €400,000

   Η χρηματοδότηση ανέρχεται μέχρι και το 80% της αξίας του ακινήτου για ιδιοκατοίκηση, για μόνιμους κατοίκους Κύπρου και 70%, για μη μόνιμους κατοίκους, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €400,000 για όλες τις περιπτώσεις.

 • Αναστολή δόσης

  Μπορείτε να αναβάλετε την πληρωμή μέχρι και 2 μηνιαίων δόσεων τον χρόνο (24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου), αν σας τύχει κάτι απρόοπτο. Η παραχώρηση της αναστολής δόσεων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε μόνιμους και μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρονται πιο κάτω.

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

 • Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα σχέδια της Κυβέρνησης.

 • Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου και καθορίζεται ως εξής: 

  • Συνεισφορά =<35% - Euribor 6m +2,25%  ΣΕΠΕ: 2,45%  (ως σημείωση 1)
  • Συνεισφορά >35%   - Euribor 6m +2,20%  ΣΕΠΕ: 2,40%.(ως σημείωση 2)

   

  Σημειώσεις:

  1.  Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για δάνειο ύψους €100.000 και 20 χρόνια αποπληρωμής με 240 μηνιαίες δόσεις εκ €517,86 χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στο ΣΕΠΕ έχουν υπολογιστεί €1621,89 έξοδα, τα οποία αφορούν έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, εκτιμητικά έξοδα και τέλος για την εγγραφή υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Συνολικό πληρωτέο ποσό €125.891,19. 

   

  2.  Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί για δάνειο ύψους €100.000 και 20 χρόνια αποπληρωμής με 240 μηνιαίες δόσεις εκ €515,46 χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα. Στο ΣΕΠΕ έχουν υπολογιστεί €1621,89 έξοδα, τα οποία αφορούν έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, εκτιμητικά έξοδα και τέλος για εγγραφή υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο. Συνολικό πληρωτέο ποσό €125.315,92.

 • Άλλα αναμενόμενα έξοδα για τον δανειολήπτη που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΕ είναι το κόστος ασφάλειας ζωής για τον δανειολήπτη και ασφάλειας πυρός για το υποθηκευμένο ακίνητο. Στον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λήφθηκε υπόψη ότι ο πελάτης θα προσκομίσει ασφάλεια ζωής και ασφάλεια πυρός οι οποίες θα εκχωρηθούν και το ακίνητο θα υποθηκευτεί προς όφελος της Τράπεζας.

 • Ναι, μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο και μέχρι 24 μήνες στο κεφάλαιο ή στο κεφάλαιο και τόκους, αν το σπίτι σας είναι υπό ανέγερση

 • Δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα.

 • Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.

  • Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής, 10 χρόνια. 
  • Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής, 35 χρόνια.
 • Μέγιστη ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου είναι τα  65 χρόνια.

 • Υπάρχουν επιλογές για το επιτόκιο;

  Για κάποια δάνεια μπορείτε να επιλέξετε κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη περίοδο. 

  Αν επιλέξετε σταθερό επιτόκιο, τότε για τη συγκεκριμένη περίοδο που καθορίζεται και συμφωνείτε με την Τράπεζα, (π.χ. 5 χρόνια) το επιτόκιο παραμένει σταθερό. Δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση. Έτσι η δόση σας παραμένει σταθερή. Στη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, τα δάνεια μετατρέπονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

  Αν επιλέξετε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, τότε το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (ανοδικά ή καθοδικά). Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από τη βάση και το περιθώριο. Κάθε φορά που μεταβάλλεται το συνολικό επιτόκιο, διαφοροποιείται και η δόση του δανείου σας. 

  Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;

  Κάποια δάνεια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται κατά την παραχώρηση του δανείου.

  Αρχικά έξοδα Τράπεζας

  • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: μια σταθερή χρέωση κατά την ετοιμασία των εγγράφων που καθορίζεται από το ύψος του δανείου  

  Κυβερνητικά έξοδα.

   Τα έξοδα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και είναι:

  • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
  • Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
  • Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

  Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους

  Τα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται, ή έξοδα για ασφάλεια ζωής ή/και κατοικίας.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων  

   

  Τι πρέπει να ξέρω σχετικά με την πληρωμή των δόσεων του δανείου μου;

  • Μπορείτε να δώσετε γραπτές οδηγίες, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.
  • Πρέπει να πληρώνετε τις δόσεις σας, όπως προνοείται από τους όρους του δανείου σας. Φροντίστε να καθορίσετε μια ημερομηνία που να σας βολεύει. Αν η ημερομηνία πρόκειται να αλλάξει, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, πληρώνετε επιπρόσθετα έξοδα, και αυξάνεται έτσι το κόστος του δανείου σας.
  • Αν διαφοροποιηθούν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην καταβολή των δόσεων σας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής σας, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να συμφωνήστε ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

  Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής/πρόωρης καταβολής δόσεων του δανείου; 

  Όταν το δάνειο αποπληρώνεται πρόωρα, πλήρως, ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε η Τράπεζα θα χρεώσει έξοδα ανάλογα με το είδος του επιτοκίου και το ποσό της προεξόφλησης.

  Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ);

  Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος του δανείου για τον καταναλωτή.  Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληρωμές που καταβάλει ο πελάτης είτε στην Τράπεζα είτε σε τρίτους (π.χ Κυβερνητικά έξοδα, έξοδα εκτίμησης, ασφάλειες κλπ.)  

  Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο σύγκρισης του πραγματικού κόστους για τον πελάτη, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου. Σας βοηθά να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια της Τράπεζας ή και να συγκρίνετε τα σχέδια μεταξύ τραπεζών.

   

Προειδοποίηση:

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της.  Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα  το δάνειό σας.  Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ο Προσωπικός σας Τραπεζίτης

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας