Επιτόκια Αναφοράς

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά της Ευρωζώνης από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται στη σελίδα Thomson Reuters EURIBOR01 (ή οποιαδήποτε άλλη σελίδα τη διαδεχθεί)  σύντομα μετά τις 11 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου. 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό EURIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το EURIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης. 

Ο φορέας διαχείρισης του Euribor είναι το  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute - EMMI) [1].  

London Interbank Offered Rate (LIBOR) – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε νομίσματα εκτός Ευρώ 

LIBOR (London Interbank Offered Rate) είναι το επιτόκιο σε ισχύ από καιρό εις καιρό στο οποίο προθεσμιακές καταθέσεις στο νόμισμα της πιστωτικής διευκόλυνσης (άλλου εκτός του Ευρώ) για περίοδο ίση με την περίοδο επιτοκίου της πιστωτικής διευκόλυνσης, προσφέρονται στην Διατραπεζική Αγορά του Λονδίνου από μια πρώτης τάξεως τράπεζα σε άλλη πρώτης τάξεως τράπεζα και δημοσιεύεται από το ICE Benchmark Administration Limited (ή οποιοδήποτε άλλο σώμα το διαδεχθεί) περίπου στις 11.45 π.μ., ώρα Λονδίνου, είτε (ανάλογα με τους όρους της σχετικής πιστωτικής διευκόλυνσης): 

 i. δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου (για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Δολάριο Αμερικής, Ελβετικό Φράγκο και Ιαπωνικό Γιεν και ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα) ή

 ii. την πρώτη ημέρα έναρξης της σχετικής περιόδου επιτοκίου (για ορισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις σε Στερλίνα). 

Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από τις 09/09/15 και μετά προνοούν ότι, σε περίπτωση που το σχετικό LIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, τότε το LIBOR θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τους σκοπούς της πιστωτικής διευκόλυνσης. 

Ο φορέας διαχείρισης του Libor είναι το ICE Benchmark Administration (IBA)[1].  

Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ) 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τις συνεδριάσεις του περί νομισματικής πολιτικής, στη βάση του οποίου διεξάγονται  οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations) του Ευρωσυστήματος μέσω διαδικασίας εβδομαδιαίας δημοπρασίας για δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου (fixed rate tenders). 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό. 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ το οποίο ισχύει από καιρό σε καιρό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

Δεδομένου ότι το επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης περιλαμβάνει το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, το επιτόκιο της πιστωτικής διευκόλυνσης θα μεταβάλλεται κατά την ημερομηνία ισχύος οποιασδήποτε μεταβολής του Βασικού Επιτοκίου ΕΚΤ. Οποιεσδήποτε μεταβολές (είτε αυξήσεις είτε μειώσεις) στο Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανακοινώνονται μέσω δελτίου τύπου (press release) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής (monetary policy decisions), το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβολές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ως η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και/ή ισχύει η σχετική μεταβολή του επιτοκίου. 

Εάν το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι μικρότερο του μηδενός (0) κατά οποιαδήποτε περίοδο, τότε το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ που θα εφαρμόζεται από την Τράπεζα θα θεωρείται ότι είναι μηδέν (0) για σκοπούς υπολογισμού του επιτοκίου για την περίοδο για την οποία το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ως μικρότερο του μηδενός (0). Σε τέτοια περίπτωση, το επιτόκιο που θα εφαρμόζει η Τράπεζα για την πιστωτική διευκόλυνση για τη συγκεκριμένη περίοδο θα είναι Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ = μηδέν (0) πλέον προσαύξηση.

Βασικά επιτόκια της Τράπεζας – για πιστωτικές διευκολύνσεις σε Ευρώ

  •  Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ)

 ΒΕΤ είναι το Βασικό επιτόκιο της Τράπεζας και υπολογίζεται ως ακολούθως:

 - Για δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008:

Το Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 και τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, είναι το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ), όπως αυτό ορίζεται πιο κάτω: 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ είναι το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά τις συνεδριάσεις του περί νομισματικής πολιτικής, στη βάση του οποίου διεξάγονται  οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations) του Ευρωσυστήματος μέσω διαδικασίας εβδομαδιαίας δημοπρασίας για δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου (fixed rate tenders). 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό. 

Το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ το οποίο ισχύει από καιρό σε καιρό δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html 

Δεδομένου ότι το επιτόκιο του Δανείου περιλαμβάνει το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, το επιτόκιο του Δανείου θα μεταβάλλεται κατά την ημερομηνία ισχύος οποιασδήποτε μεταβολής του Βασικού Επιτοκίου ΕΚΤ. Οποιεσδήποτε μεταβολές (είτε αυξήσεις είτε μειώσεις) στο Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανακοινώνονται μέσω δελτίου τύπου (press release) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής (monetary policy decisions), το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβολές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ως η ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται και/ή ισχύει η σχετική μεταβολή του επιτοκίου.

- Για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά:

Το ΒΕΤ υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) μέσου επιτοκίου των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση[2] («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ») και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 2.24%. Το ΒΕΤ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[3] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

  • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ) / Βασικό Επιτόκιο Εμπορικών Διευκολύνσεων

ΒΕΕ είναι το Βασικό επιτόκιο Επιχειρήσεων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 1.24%. Το ΒΕΕ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[4] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

  • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ)

ΒΕΣ είναι το Βασικό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων και υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 0.49%. Το ΒΕΣ αναθεωρείται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου)[5] χρησιμοποιώντας το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω επιτόκια αναφοράς υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ: www.centralbank.cy

Euribor: www.emmi-benchmarks.eu

Libor: www.theice.com/iba/libor    


[1] Πηγή: Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2446 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2017: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2446/oj

[2] Δημοσιεύεται κάτω από τις Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές ‘’(Επιτόκια ΝΧΙ) σε καταθέσεις κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ (υπόλοιπα)’’ στο www.centralbank.cy

[3] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[4] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

[5] Ή σε περίπτωση που δεν είναι εργάσιμη μέρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.